Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

CCI Raporlama Kılavuzu

Temel Tanımlar
Raporlama Kapsamı
Aşağıdaki tablolarda halihazırda bu entegre faaliyet raporu kapsamında enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, su tüketimi ve katı atıklar için raporlanan faaliyetler özetlenmiştir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
* Belli başlı enerji yoğun işlemleri toplam enerji tüketiminden değil EUR’den çıkararak fabrikalar arasında kıyaslanabilirlik imkanı vermek için EUR’de düzeltme yapılır. RG’de açıklandığı gibi, preform enjeksiyonu işlemleri, elektrik üretim işlemleri (sadece Kazakistan fabrikamızda mevcuttur) ve CO2 üretim işlemleri (sadece Kazakistan ve Azerbaycan fabrikalarımızda mevcuttur) için elektrik tüketimi ile ilgili EUR’de bir düzeltme yapılır. 2013 ve sonrasında elektrik üretimi için enerji kullanımı EUR verilerine eklenmiştir.
Veri Hazırlama
Enerji Tüketimi
Enerji tüketim verileri, elektrik ve doğal gaz, dizel, LPG, ağır yakıt ve buhar gibi birincil yakıt kaynakları için raporlanır. Elektrik ve doğal gaz verileri tedarikçi ölçüm cihazlarından alınır ve kurum içi ölçüm cihazlarıyla (varsa) ve/veya hizmet tedarikçisi faturalarıyla mutabakatı sağlanır. Dizel, LPG, buhar ve akaryakıt tüketim verileri, tedarikçi faturalarından alınır. CCI Operasyonu, aşağıda yayınlanan dönüştürme katsayılarını kullanmıştır:
Elektrik için tedarik birimi kWh cinsinden fatura edilir. Enerji kullanım oranını hesaplamak için, kWh, 3,6 katsayısıyla megajoule’e (MJ) dönüştürülür.
Doğal gaz için, çoğu tedarikçinin tedarik birimi m3 cinsinden fatura edilir. Enerji kullanım oranını hesaplamak için, tesiste kullanılan doğal gaz için 2016 yılında akredite bir yerel laboratuvar tarafından gerçekleştirilen analize göre 34,4 katsayısının kullanıldığı Kazakistan hariç, 37,3 dönüştürme katsayısı ile MJ’ye dönüştürülür.
Doğal gaz hariç diğer yakıtlar için (dizel ve ağır yakıt), enerji dönüştürme katsayıları (litreden veya kilogramdan MJ’ye) TCCC Varsayılan Katsayılar tarafından sağlanan hesaplama aracından alınır.
LPG için (MJ/kg), ISO 14064-1 gereklilikleri uyarınca GHG doğrulama süreci kapsamında dönüştürme katsayısı (net ısı değeri) olarak 50,0 kullanılmıştır.
Dizel için (MJ/L), dönüştürme katsayısı olarak 39,0 kullanılmıştır.
Buhar için (MJ), dönüştürme katsayısı olarak (GKAL): 4.186,8 kullanılmıştır (sadece Kazakistan operasyonları).
GHG Emisyonları
GHG emisyonları yayınlanan dönüştürme katsayıları kullanılarak CCI tarafından hesaplanır. Dönüştürme katsayıları, tüketilen enerji birimi başına atmosfere salınan GHG’lerin miktarının tahmin edilmesini sağlar. Farklı enerji kaynağı türleri, karbon dioksit yoğunluklarını yansıtan farklı dönüştürme katsayılarına sahiptir. Gelecek dönemlerde, yayınlanan verilerdeki değişiklikleri ve/veya iyileştirmeleri yansıtmak için dönüştürme katsayıları güncellenebilir. Mevcut dönemde, aşağıdaki dönüştürme faktörleri kullanılmıştır:
Doğal gaz, dizel ve LPG gibi yakıtlar için, dönüştürme katsayıları GHG Protokolü web sitesinden (www.ghgprotocol.org) erişilebilen GHG Protokolü Standartlarının Mayıs 2015 versiyonuna göre hesaplama araçlarından elde edilir. Farklı GHG’lerin CO2 eşdeğerleri bakımından emisyonlarını hesaplamak için kullanılan Küresel Isınma Potansiyelleri (GWP’ler), İklim Değişikliği Beşinci Değerlendirme Raporu Devletlerarası Paneli’nden alınmaktadır.
2014 yılında, çalışan ulaşımı ve iş kategorileri için emisyon değerlerini hesaplamak amacıyla, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya İş Konseyi’nin GHG Protokolü’nden “Ulaşım kaynaklarından veya mobil kaynaklardan çıkan GHG emisyonları” aracının Mayıs 2015 2.6 versiyonunu kullanmaya başladık. Türkiye’nin GHG emisyonları, ISO 14064-1 Standardı doğrultusunda denetleme firması tarafından doğrulanan rapordan alınmıştır. 2017 yılından beri, dizel yakıtlı kamyonetler (sınıf 3) için DEFRA emisyon katsayılarını kullanmaktayız.
Enerji Kullanımı Hesaplanması ve Toplam Enerji Tüketimi İçin Kullanılan Dış Değerleme Yöntemi
Faturaların kapsadığı dönem her zaman şirketin raporlama dönemi ile tam uyumlu olmayabileceğinden, şirketin doğrulayıcıları ile kararlaştırıldığı gibi, faturalardaki tüketim verilerini raporlama dönemi ile uyumlu hale getirmek için gerekli hallerde düzeltmeler yapılır.
TCCC Varsayılan CO2 Emisyonu Katsayıları
Doğalgaz (MJ): 0.050539 kg CO2

LPG (MJ): 0.056839 kg CO2

Dizel (MJ, hafif yakıt): 0.070636 kg CO2

Ağır Yakıt (MJ): 0.073771 kg CO2

Elektrik (kWh): Elektrik için, GHG emisyonlarının dönüştürme katsayıları Uluslararası Enerji Kurumu’ndan (IEA) alınır ve TCCC tarafından tüm Coca-Cola sistemi ile paylaşılır. 2020 yılı Türkiye elektrik verileri için Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı 0,5403 kgCO2/kwH referans alındı.
Bu yılki raporda, 2017 yılına ait IEA katsayılarını kullandık (zira IEA belli bir yıl için katsayıları iki yıllık aralarla yayınlamaktadır). Sürdürülebilirlik raporundaki tüm faaliyetler için birleşik katsayılar kullanılmıştır. Bu bilgi, her yıl TCCC tarafından güncellenen “SDW Yakıt Dönüştürme Katsayıları” isimli şirket içi belgede yer almaktadır.
Kazakistan operasyonumuz için, elektrik tesiste bir ortak üretim fabrikası tarafından üretildiğinden, bu operasyonlarda GHG emisyonlarının hesaplanmasında yerel laboratuvar analizi sonuçları kullanılmaktadır. Fabrikada kullanılan doğalgaz numunelerinin kimyasal bileşimini belirlemek için bağımsız laboratuvar analizi sonuçlarının ortalama değeri kullanılmaktadır.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Su Tüketimi
Yeraltı suyu kullanılan durumlarda, su tüketim verileri kurum içi ölçüm cihazlarından alınır. Ayrıca tedarikçi ölçüm cihazlarından su tüketimiyle ilgili ayrı veriler alınır ve daha sonra bunların kurum içi ölçüm cihazları (varsa) ve/veya su şebeke tarafından veriliyorsa hizmet sağlayıcı faturaları ile mutabakatı sağlanır.
Yeniden Beyan
Güvenceli çevresel verilerin ölçümü ve raporlanmasının belli bir seviyede tahmin içermesi kaçınılmazdır. İstisnai durumlarda, önceki yılda raporlanan verilerin yeniden beyanı gerekebilir. Verilerin Şirket seviyesinde %5’ten daha fazla farklılık göstermesi halinde yeniden beyan dikkate alınır.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Konsolide Finansal Tablolar