Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

BIST için Ek Açıklamalar

Bu bölüm, TCCC standartları ve CCI operasyonlarıyla ilgili tüm politikalar doğrultusunda, Sürdürülebilirlik Endeksinin gerektirdiği çevre (biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği dahil), yönetişim (kurul uygulamaları dahil), rüşvet ve yolsuzluk, insan hakları ve paydaşlarla ilgili konular (her bir konunun bu sürdürülebilirlik raporunun kapsamına girmeyen kısımlarını kapsayan sağlık ve güvenlik dahil) hakkında ilave nitel ve nicel bilgileri sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Çevre
Çevre Politikası ve Raporlama
CCI çevre politikası, temel performans göstergelerinin sonuçları ve üç temel odak alanımız olan
Enerji Yönetimi ve İklim Krizi ile Mücadele
Su Yönetimi
Sürdürülebilir Ambalaj
Alanlarındaki hedefler bu raporun 2. Bölüm – Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kısmındaki Çevresel Ayak izi başlığı altında belirtilmiştir.(Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)CCI’ın tüm çevresel verileri, bu raporun 3. Bölüm – Performans Göstergeleri kısmındaki Çevresel Ayak izi başlığı altında belirtilmiştir. (Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)
Yukarıda bahsedilen konulara ek olarak, tüm faaliyetlerimizde ulusal düzenlemeler ve TCCC standartları doğrultusunda atmosferik emisyonlarımızı kontrol ediyor ve yönetiyoruz. Tüm CCI fabrikaları (su arıtma tesisleri hariç), Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre “Emisyon İzni” kapsamındadır. Sülfür oksitler (SOx), nitrojen oksitler (NOx), toz ve karbon monoksit (CO) parametreleri, iki yılda bir ölçülür ve bir hava emisyonu raporu hazırlanır. Gerçekleştirdiğimiz önem değerlendirmesi, fabrikalarımızdan gelen hava emisyonlarının nicel ve nitel olarak önemsiz olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu bölüme atmosfer ve atık su verilerini de dahil ettik.
Çevre Yönetimi
CCI’ın çevre yönetim yapısı için bu raporun Çevresel Ayak İzi bölümüne bakınız.
CCI çevre yönetimi sistemleri için bu raporun Çevresel Ayak İzi bölümüne bakınız.
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)
CCI’ın çevre yönetim sistemi, Coca-Cola Company’nin Çevre Yönetim Sistemi KORE’ye ve bu sistemlerin temel ilkelerini ve uygulamalarını içeren TSE ISO 14001’e uygun olarak kurulmuştur.
Bu sistem beş temel ilke üzerine inşa edilmiştir:
1-Çevrenin korunmasında lider olma kararlılığımız
Etkili bir çevre yönetim programı için ve çevreyi koruma taahhüdümüz bakımından, tüm CCI operasyonIarının çalışanlarının tam katılımı gerekmektedir. Tüm çalışanlar, çevre açısından uyulması gereken günlük faaliyetleri tamamen anlamalı ve uygulamalıdır.
2-Çevresel konularda uyum ve uyumun ötesine geçme
Çevreyi koruma taahhüdümüz, çevreyle ilgili yasal gerekliliklerin ve düzenlemelerin ötesine geçmektedir.
3-Çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesi ve fırsatların belirlenmesi
Dünya çapında yürütülen çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre, çevre üzerindeki olumsuz etkiler yeni teknolojiler kullanarak ve çevreyle ilgili başarılı çalışmaların tavsiyelerini uygulayarak azaltılmalıdır. Çevre kirliliğini önleme ve kontrol uygulamaları sorumlu bir şekilde hayata geçirilerek atıklarımızı ve atık yönetimiyle ilgili maliyetleri en aza indirmeliyiz.
4-Çevresel faaliyetlerin denetlenmesi
Sürekli gelişim için, gerçekleştirdiğimiz her bir faaliyet ve çevreyle ilgili üretilen her bir yazılı belge, kalite sistemi ve çevre yönetim sistemi uyarınca denetlenmelidir. Denetçiler veya devlet kurumları ya da TCCC’nin denetçileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu herhangi bir bulgu varsa, gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
5- Sosyal sorumluluk
Toplumun bir parçası olarak, olumlu etkiler yaratmak ve çevreye karşı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için her türlü bilgiyi kullanıyor ve kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile enerjilerimizi birle
Hedef Belirleme ve Planlama
Her yılın başında, Operasyon Müdürünün liderliğinde ve Çevre ekibinin katılımıyla, yerel mevzuata ve şirketin gereksinimlerine ve çevre politikalarına göre çevresel etkileri en aza indirmek veya bu etkileri kontrol altında tutmak adına yeni yıl için fabrikamızın çevre yönetim sisteminin amaçları ve hedefleri belirlenmektedir. Yeni yıl için hedefleri belirlerken, sürekli gelişim ilkemiz uyarınca, önceki yılların sonuçları, şirket hedefleri, yasal gereklilikler, ölçülebilirlik, izlenebilirlik ve hedeflerin uygulanabilirliği gibi faktörler dikkate alınır.
Fabrikaların belirlediği temel çevresel performans göstergeleri ve hedefleri, CCI’ın iş planına dahil edilir.

Fabrika çevresel performans göstergeleri, tüm çalışanlarla ve İş Birimi (İB) ile paylaşılır. Performans göstergeleri, yıl boyu sürekli izlenir ve hedeflere uyum kontrol altında tutulur. Performans göstergeleri, her ay İB’ye, fabrika yönetimine ve üst yönetime raporlanır.
ÇYS Denetimleri
Çevre yönetimi sistemi iç denetim kapsamında yılda bir defa denetlenir. Çevre yönetim sistemi konularıyla ilgili iç ve dış denetimlerde ve günlük uygulamada tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak, ilgili prosedürlere göre gerekli adımlar atılır. Çevre Koordinatörü, çevre yönetim sisteminin değerlendirilmesinden ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin takibinden sorumludur. Çevre Yönetim Sistemi, üç ayda bir operasyon toplantıları sırasında ve yıllık yönetim gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir. Mevcut bölgeler, aylık çevre kontrolleri sırasında Çevre Yönetimi Sistemi açısından da denetlenir.
Tesislerimizde CCI’ın çevre yönetim faaliyetlerini yerine getirmekten ve koordine etmekten sorumlu olanlar bunu mevzuata uygun şekilde yapmakta olup, yılda en az bir kere ilgili mevzuatın hükümlerine göre bir iç denetim yapılır ve iç denetimin sonunda bir rapor hazırlanır. İlgili prosedüre göre uygunsuzluklar takip edilir, önleyici ve düzeltici eylemler yürütülür.

CCI fabrikaları, gerçekleştirilen faaliyetleri düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar.
Programın etkililiğini anlamak için CCI lokasyonlarında çevre yönetimi sisteminin performansının değerlendirmesi gereklidir. Çevre performansının son özeti, fabrika çevre performansı ölçüm raporunun aylık değerlendirmesidir.
Raporlanan temel performans göstergeleri aşağıdaki gibidir;
Su Kullanım Oranı (L / L)
Enerji Kullanım Oran (MJ / L)
Atık Su Üretim Oranı (L / L)
Katı Atık Üretim Oranı (g/L)
Katı Atık Geri Dönüşüm Oranı (%)
CO2 Emisyonu Oranı (g/ L)
Buna ek olarak, her fabrika hava emisyonları ve atık su tahliyesi konusunda yerel gerekliliklere ve TCCC sınırlarına uymak zorundadır.
Tüm CCI fabrikaları ayrıca TCCC denetim departmanı tarafından düzenli olarak (en az iki yılda bir) çevre yönetim sistemi gereklilikleri ve TCCC’nin standartları ile ilgili olarak denetlenir.
CCI Türkiye fabrikalarında her yıl ISO 14064-1 SG doğrulaması ve ISO 50001 Yönetim Sistemi Sertifikasyon Denetimleri yapılır. Buna ek olarak, her yıl seçilen çevre KPI’ları bir üçüncü taraf denetleme şirketi tarafından doğrulanır. Doğrulama beyanları bu raporda mevcuttur.
ÇYS Gözden Geçirme
Yılda en az bir kez CCI’ın Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda Yönetim Değerlendirme Toplantıları yapılır. İş Planı Toplantılarında çevresel kilit performans göstergeleri gözden geçirilir. Çevresel yönetim kurulu toplantıları ve yıllık yönetim değerlendirme toplantıları aşağıdaki başlıkları içerir.
a) Önceki toplantılarında alınan kararların görüşülmesi,
b) Çevre yönetim sistemi performans göstergelerinin görüşülmesi,
c) Çevre yönetim sistemi göstergelerindeki revizyonlar ve iyileştirmeler,
d) Çevre yönetim sistemiyle ilgili iç ve dış denetim bulguları ve çevre kazaları, geribildirimler ve şikayetler,
e) Çevre yönetim sistemiyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetler,
f) Çevre yönetim sistemiyle ilgili iyileştirme tavsiyeleri,
g) Yasalardaki ve şirket gerekliliklerindeki değişiklikler;
h) Tedarikçi ve alt yüklenici faaliyetlerinin ve varsa çevresel uygulamalardaki uygunsuzlukların değerlendirilmesi;
i) Çevre politikasının ve ihtiyaçlara uygunluğunun gözden geçirilmesi,
j) Çevre Riskleri Değerlendirmesi,
k) Çevresel performansı ve hedefleri etkileyebilecek teknolojik, yönetimsel, tasarımla ilgili vb. değişiklikler.
ÇYS Prosedürleri
Çevre Koordinatörü, tüm ilgili faaliyetlerin çevreye ilişkin tüm ilgili yasalarla ve yönetmeliklerle uyumlu olmasını sağlamaktan sorumludur. Bu yasaların ve yönetmeliklerin işyerinde uygulanması için bir yöntem bulmalıdır. Çevre ile ilgili tüm güncellenmiş yasaları takip etmeli ve uyumu değerlendirmelidir.
Yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, Coca-Cola KORE sistemini ve ISO 14001 standartlarını takip etmeli ve bunları fabrikanın çevre yönetim sistemine uyarlamalı ve devamlılığını sağlamalıdır.
Çevre Koordinatörü aynı zamanda çevreyle ilgili konularda İB ile koordinasyon halinde çalışarak The Coca-Cola Company'nin bununla ilgili taleplerini yerine getirir.
CCI’ın uyduğu çok sayıda prosedür vardır ve tüm bu prosedürler tüm fabrikalarda standarttır;
Çevre Yönetimi Prosedürü
Atık Yönetimi Prosedürü
Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürü
Atık Su Yönetimi Prosedürü
Yağmur Suyu Yönetimi Prosedürü
Filo Yönetimi Prosedürü
Ozon Tabakasını Koruma Prosedürü
Hava Kirliliği Kontrolü Prosedürü
Su Yönetimi Prosedürü
Enerji Yönetimi Prosedürü (ISO 50001)
ISO 14064-1 Sera Gazı (SG) Kılavuzu (CCI Türkiye)
Çevreyle Uyumlu Çevre Operasyonları Yönetim Tasarımları
Yeni ambalaj, ürün, süreç, fabrika veya ofis tasarımı yaparken, bunların çevre yasalarına tamamen uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yeni tasarımlarda, yeni icat edilen ve çevreyi daha fazla koruyacak sistemler kullanılmalıdır. Fabrikada mümkün olduğunda LPG'li forkliftler kullanılmalı, elektrikli forkliftler ise kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Forkliftlerin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Forklift bakımından kaynaklanan atık, mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Atık Yönetimi
Yeni ambalaj, ürün, süreç, fabrika veya ofis tasarımı yaparken, bunların çevre yasalarına tamamen uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yeni tasarımlarda, yeni icat edilen ve çevreyi daha fazla koruyacak sistemler kullanılmalıdır. Fabrikada mümkün olduğunda LPG'li forkliftler kullanılmalı, elektrikli forkliftler ise kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Forkliftlerin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Forklift bakımından kaynaklanan atık, mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Yağmur Suyunun Kirlenmesini Önleme
Yağmur suyu drenaj kanalları, CCI lokasyonlarındaki tüm altyapı drenaj kanallarını gösteren bir proje planı üzerinde işaretlenir. Kimyasal yayınım yoluyla veya proseslerden çıkan atık suyun fabrikadaki kanallar aracılığıyla karışması yoluyla yağmur suyunun çevreye zararlı maddelerle kirlenmesi kontrol altına alınır. Operatörler, yağmur suyunun kirlenmesini önleme konusunda eğitilmektedir.
Atık Su Yönetimi
CCI lokasyonlarındaki tüm proseslerden açığa çıkan ve evsel atık sular, çevreye zarar vermeden tahliye standartlarına uygun olarak alıcı ortama tahliye edilmek üzere gerektiği gibi işlenir (yerel arıtma tesisi, nötrleştirme, merkezi arıtma tesisi vb.). Yerel arıtma tesisinin çalışma ve analiz yöntemleri ve ilkeleri ilgili prosedürlerde/kılavuzlarda açıklanmıştır. Atık su tesisinden gelen arıtılmış suyun kalitesinde uygunsuzluklar olması halinde gerekli müdahale, Kalite Güvence Şefinin gözetimi altında Arıtma Tesisi Operatörü tarafından yapılır. Merkezi arıtma tesisleri periyodik olarak ziyaret edilir ve tahliye suyu analiz sonuçları alınır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Düzeltici/Önleyici tedbir alınır.
Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Planı Oluşturma
CCI lokasyonlarında çevre kirliliği ve ekolojik denge açısından potansiyel bir risk oluşturan çevresel unsurlar belirlenir. Bu listede çevresel risk puanlanır ve önemli çevresel riskler için kontrol tedbirleri belirlenir. Orta ve yüksek riskler için bir eylem planı (Çevre Programı) hazırlanır ve bir çevre kazasının meydana gelmesi, proseslerde değişiklik yapılması veya yeni bir hattın kurulması durumunda güncellenir veya mevzuatta değişiklikler olması halinde yılda bir kez gözden geçirilir.
Gürültü Kontrolü
CCI lokasyonlarında gürültünün çevre ve çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek için gerekli değerlendirmeler düzenli olarak yapılır. Değerlendirmede tespit edilen gürültü değerleri standartları aşıyorsa gerekli iyileştirmeler yapılır. Amaç, gürültüyü kaynağında azaltmaktır.
Biyoçeşitlilik
CCI’ın biyoçeşitlilik üzerindeki en yüksek etkileri üretim sırasında kullandığımız sudan ileri gelmektedir. Suyu yeniden kullanıyor ve geri dönüştürüyor, atık su artıma tesislerinde arıtıyor ve topluluk projelerimizle yeniliyoruz. Yerel düzeyde, 2012 yılında beri, fabrikalarımızın bulunduğu bölgelerdeki su tutma havzalarını korumak ve sistemimiz ve hizmet ettiğimiz topluluklar açısından suyla ilgili riskleri azaltmak için, bir su kaynağı koruma planı (SWPP) geliştirmek üzere su kaynağı hassasiyet değerlendirmeleri (SVA) gerçekleştiriyoruz.
(Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)
Su Yönetim Projelerinin Biyolojik Çeşitliliğe Etkileri
Su yönetimi projeleri arasında, "Hayata Artı Çevre Programı'nın" bir parçası olan "Geleceğin Tarımı Projesi" biyolojik çeşitlilik üzerinde en büyük etkiye sahiptir.Bu projenin iki amacı vardır: 1) toprağın su tutma kapasitesini iyileştirerek, arazinin ve suyun verimli kullanımını sağlamak ve 2) tarımda ekosistem hizmetlerini kullanma kapasitesini artırmak. Bu amaçla proje kapsamında doğrudan ekim yöntemi ve rüzgarkıranlar uygulanmaktadır. Konya havzasındaki dört ilçede çiftçilere doğrudan ekim makineleri temin edilmiştir. Proje, Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Doğayı Koruma Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.  CCI’ın su yenileme projeleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen bu raporun Toplumsal Yatırımlar kısmındaki Su Yönetimi başlığına bakınız.
(Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)
Geleceğin Tarımı Projesinin Biyoçeşitliliğin Korunması Boyutu
Geleneksel doğa koruma faaliyetleri belirli türlerin veya bunların ekosistemlerinin korunmasına odaklanır. Ekosistem ve biyoçeşitlilik koruması gibi yeni yaklaşımlar koruma uygulamalarının çok sektörlü niteliğini dikkate alır ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını hedefler. Geleceğin Tarımı Projesi, toplulukların refah seviyesini düşürmeden tarımsal ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak için tarım uygulamalarında “ekosistem hizmetleri” yaklaşımını desteklemeyi amaçlar. Projenin ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik izleme faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.
Projedeki Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımı
Doğal ekosistemler, doğrudan veya dolaylı olarak insan refahı için ekosistem hizmetleri adı verilen çeşitli faydalar sunmaktadır. Tarım baskın bir insan faaliyetidir ve tarım arazileri karasal yüzeyin neredeyse %40'ını kaplamaktadır. Tarımsal üretim için kullanılan ekosistem hizmetleri, tedarik edici (temiz su, genetik biyolojik çeşitlilik vb.), destekleyici (toprak yapısı ve verimliliği) veya düzenleyici hizmetler (iklim düzenlemesi, tozlaşma, biyolojik kontrol vb.) olabilir.
Geleceğin Tarımı Projesinde, amaç ekosistem yaklaşımını (toprağın, suyun ve yaşam kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik bir strateji) tarım faaliyetlerine entegre etmektir. Ekosistem yaklaşımı, doğanın korunması ve ekonomik faaliyetler arasındaki çatışmaları en aza indirmek için araçlar sunar ve böylece sosyoekolojik sistemlerin sürdürülebilirliğini artırır. Proje, sosyoekonomik faaliyetlerin ve çevresel değerlerin birlikte yönetilmesinde bu kadar kapsamlı yaklaşıma sahip olma bakımından türünün ilk örneğidir.
Proje, doğrudan ekim ve rüzgarkıran uygulaması gibi koruyucu tarım faaliyetlerini içermektedir. Bu faaliyetler, ekosistemlerin önemli bileşenleri olan toprağın ve su kaynaklarının korunması bakımından önemli araçlardır. Ekosistem yaklaşımının projeye entegrasyon düzeyini artırmak için aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:
Tarımsal ekosistemlerin haritalanması
Ekosistem hizmetlerinin tarımsal uygulamalara faydalarının belirlenmesi
Yale Üniversitesi Ormancılık ve Çevre Çalışmaları Fakültesi ile iş birliği içinde, bu hizmetleri haritalamak için bir metodoloji belirlenmesi
Gelişmiş bilimsel yaklaşımlarla ekosistem hizmetlerinin haritalanması ve katılımcı bir yaklaşımla yerel bilgi birikiminin dahil edilmesi
Tarımsal ekosistemlerin hassasiyetinin analiz edilmesi
Tarımla ilgili iklim parametrelerinin modellenmesi
Ekosistemlerin iklim değişikliklerine ve beşeri faaliyetlere karşı ne ölçüde hassas olduğunun belirlenmesi
Hassas ekosistem hizmetlerinin korunması için tavsiyeler geliştirilmesi
Aşağıda Konya’nın Cihanbeyli İlçesi için oluşturulan ekosistem hizmetleri haritaları yer almaktadır.
Projedeki Biyoçeşitlilik İzleme Faaliyetleri
Proje kapsamındaki koruyucu tarım faaliyetleri, bölgedeki biyoçeşitlilik unsurları için önemli kaynaklar olan toprağı ve suyu korur. Proje faaliyetlerinin bölgedeki biyoçeşitlilikle etkileşimini izlemek için, aşağıdakileri içeren bir sürekli izleme programı geliştirdik:
Tarımsal faaliyetlerden etkilenecek tür gruplarının belirlenmesi
Konya’daki nadir/soyu tükenmekte olan/endemik/hassas türlerin belirlenmesi
İzleme ve envanter metodolojisinin belirlenmesi
Başta nadir/soyu tükenmekte olan/endemik/hassas olanlar olmak üzere seçilen tür gruplarının sürekli izlenmesi.
Projenin biyoçeşitliliği izleme faaliyetleri kapsamında, doğrudan ekim alanlarında, rüzgarkıran bölgelerinde ve kontrol alanlarında 43 kuş türü, 18 bitki türü, 15 kelebek türü ve 10 küçük memeli türü gözlemlenmiştir. Proje ayrıca, kemirgen yönetimi gibi tarımsal üretim sorunlarına çevre dostu çözümler geliştirmektedir. Biyolojik zararlılarla mücadele planı kapsamında, tarım alanlarına tarladaki kemirgenleri yok etmek için kullanılan kimyasal tarım ilaçlarına alternatif olarak baykuş ve kerkenez kutuları yerleştirilmiştir.
Atık Su Yönetimi ve Islahı
CCI’ın atık su yönetimi performansı hakkında ayrıntılı açıklamalar için lütfen bu raporun Çevresel Ayak İzi kısmındaki Atık Su Yönetimi konusuna bakınız.  
Tüm CCI fabrikaları, KORE “Atık Su Kalite Gereklilikleri” prosedüründe belirtilen TCCC Su Tahliye Sınırlarına uymalıdır.CCI fabrikalarının 2020 için su tahliyesi analizinin sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
İklim Değişikliği
CCI’ın iklim koruma performansı hakkında ayrıntılı açıklamalar için lütfen bu raporun Çevresel Ayak İzi kısmındaki Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği ile Mücadele başlığına bakınız.  (Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)
CCI’ın iklim koruma performansı hakkında ayrıntılı veriler için lütfen bu raporun Bölüm 3-Performans Göstergeleri altındaki Çevresel Ayak İzi konusuna bakınız.  (Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)
Havaya Salınan Emisyonlar
CCI, havaya salınan emisyonlar dahil tüm çevresel etkilerini yönetmektedir. Atmosferik emisyonlarla ilgili hedeflerimiz, verimlilik değerlerimizi artırmak ve yasalara %100 uymaktır. CCI’ın 2020 yılı baca gazı emisyonu analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetişim
Kurul Uygulamaları
Kurul yapısı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen CCI 2019 Yıllık Raporu sayfasına bakınız.
Rüşvet ve Yolsuzluk
Rüşvetle Mücadele Politikası ve Raporlama
CCI’ın rüşvetle mücadele politikası İş Etiği Kodunun bir parçasıdır ve CCI Yönetim Kurulu İş Etiği Kodunun uygulanmasını desteklemeyi taahhüt etmiştir. İş Etiği Kodu ve raporlama hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu raporun Sürdürülebilirlik Yönetimi kısmındaki İş Etiği Yönetimi konusuna bakınız.
Rüşvetle Mücadele Sistemi
İş Etiği Hattı, tamamen bağımsız bir üçüncü taraf şirket tarafından yönetilmekte olup, ve 3. kişiler bu hattı kullanarak kurumsal iş ilkeleri, İş Etiği Kodu, ayrımcılık, ast-üst ilişkileri, iş yerinde psikolojik şiddet, çıkar çatışması vb. konularında sorular sorabilirler ve endişelerini paylaşabilirler. Çalışanlar, İş Etiği hattına, özel bir e-posta adresini veya bu hatta özel telefon numarasını kullanarak veya mesajın bir serbest metin alanına yazılarak isimsiz olarak gönderilebileceği www.CCIethicsline.com web sitesi üzerinden erişebilirler. Bu yardım hattı Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde hizmet vermektedir. CCI, bağımsız şirketin numaralandırma sisteminin uygun olmasını ve alınan hizmetin meşru olmasını sağlamak üzere sisteme ve politikaya sahiptir.
Etik hat üzerinden alınan tüm bildirimler, Etik ve Uyum Müdürü'ne iletilir ve Etik ve Uyum Müdürü tüm bildirimleri CCI'nin etik süreçlerinin kayıt altına alındığı sisteme girişini yaparak ilgili Etik ve Uyum Komitesi üyelerini de sistem üzerinden bilgilendirmiş olur.

Tüm etik bildirimlerinin kayıt altına alınmakta olduğu sistem 2016 yılından itibaren kullanılmakta olup, CCI, İş Etiği Kodu ile ilgili uyumsuzluk ve ihlallerle (rüşvetle mücadele politikası dahil) ve Etik ve Uyum Müdürüne ya da Yerel Etik Yöneticilerine danışılan konulara ilişkin bilgiler de bu sistem içerisinde saklanır.
Sistem, rüşvet ve İş Etiği Kodunun diğer ihlalleriyle ilgili sistemin performansı ve ilerleyişi hakkında bilgi verir ve rüşvet ve tüm ihlal türleri ile ilgili olarak bildirim sistemi hakkında nicel veriler sağlar. İş Etiği Kodu ihlalleri CCI İç Denetim departmanı tarafından denetlenir ve düzenli olarak Denetim Komitesine raporlanır.

Sınıf eğitimleri aracılığıyla veya oryantasyon programının ve sözleşmenin bir parçası olarak CCI çalışanlarının hepsine İş Etiği Kodu eğitimi verilir.

Şirketlerin iş etiği, rüşvetle/yolsuzlukla mücadele ile ilgili politikaları ve Şirketin herhangi bir kanun, kural, düzenleme veya sair yasal gerekliliği olası ihlaliyle bağlantılı olarak herhangi bir devlet kurumuna gönderilen veya bir devlet kurumundan alınan bildirimlerin, yazışmaların veya duyuruların kopyaları veya böyle bir bildirim veya yazışma yoksa, söz konusu olası ihlalin açıklaması, söz konusu şirketle herhangi bir ortak girişim kurulmadan önce durum tespiti sürecinde değerlendirilir.
Tedarikçiler İçin Temel İlkeler ve İş Yönetim Etiği Kodu sözleşmenin bir eki olarak tedarikçiye ve yüklenicilere iletilir. Sistemde şu anda yeni bir tedarikçi değerlendirme sistemi uygulanmakta olup değerlendirme öncesi ve sonrası adımlar için kullanıma hazır durumdadır. Tedarikçiler mühendislik hizmeti, satın alma, hukuk finans bakımından değerlendirilir ve CCI’ya hizmet vermek için tüm değerlendirmelerden başarıyla geçmeleri zorunludur. Rüşvet, Çocuk İşçiliği, İstismar vb. konular da “anılan Tedarikçiler İçin Temel İlkeler ve İş Yönetimi Etiği Kodu kapsamında CCI sözleşmelerine eklenmektedir.
Siyasi bağışlar şirket tarafından yasaklanmıştır; dolayısıyla 2019 yılında CCI operasyonlarında bağış yapılmamıştır. CCI’da kolaylaştırma ödemeleri de kesinlikle yasaktır. Rüşvet Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan operasyonları için kritik risk olarak değerlendirilir ve Azerbaycan’da şirketin en öncelikli risklerinden biri olarak kabul edilir.
İnsan Hakları
İnsan Hakları Politikası
İnsan Hakları Politikası ve ilgili performans sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu raporun İnsan Hakları kısmındaki Değer Zinciri Boyunca İnsan Hakları konusuna bakınız. (Ayrıntılar için lütfen buraya tıklayınız)
CCI Tedarikçileri için SGP Denetimleri
Herhangi bir CCI operasyonunun Tedarikçi Kılavuz İlkelerine uymadığı düşünülürse, derhal bir düzeltici eylem planı uygulanır. Eylem planı tamamlandıktan sonra, bağımsız bir denetleme firması gerçekleştirilen düzeltici eylemleri değerlendirmek için bir denetim yürütür. İnsan Hakları Politikamızı uygulama çalışmalarına ek olarak, SGP uyum denetimleri ile ilgili olarak 2014 yılından bu yana periyodik olarak tüm CCI ülkelerinde bağımsız denetimler yapılmaktadır.
Denetimi geçtikten sonra, CCI operasyonuna bir renk derecelendirmesi ilişkilendirilen bir puan verilir. Renk derecelendirmesi kapsamında takip gereklilikleri aşağıdaki gibi uygulanır:
Yeşil (0 puan) Eylem gerekmez. Tesis 1-3 yıl içinde değerlendirilir.

Sarı (1-7 puan) Yeşil statüsüne geçmek için ufak bulguların düzeltilmesi gerekir. Şirket, denetim ekibi değerlendirme özet raporunda belirtilen zaman aralığında düzeltici eylemin yürütüldüğüne dair gerekli kanıtlarla birlikte yazıyı aldıktan sonra yapılacak bir masa başı değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından Şirketin puanının sıfır olduğunu ve Yeşil statüde olduğunu gösteren yeni bir özet rapor alacaktır. Masa başı değerlendirmesi sonrası şirket 1-3 yıl içinde yeniden değerlendirilecektir.

Turuncu (8-27) Şirket, Tesis Eylem Planı formunu doldurur ve denetim ekibine gönderir. Denetim ekibi, plan SGP gerekliliklerini karşılıyorsa bilgi verecek; karşılamıyorsa, gerekli şekilde yol gösterecektir. Şirket, onaylı Tesis Eylem Planında belirtilen bulguları düzeltecektir. Takip değerlendirmesi ilk değerlendirmeden itibaren 6 ay içinde yapılır. Bazı durumlarda, bizzat ziyaret yerine Masabaşı İnceleme Değerlendirmesi yapılabilir. Süreç, tesis Yeşil statüye geçene kadar devam eder.

Kırmızı (28+ puan) Şirket, Tesis Eylem Planı formunu doldurur ve denetim ekibine gönderir. Denetim ekibi, plan SGP gerekliliklerini karşılıyorsa bilgi verecek; karşılamıyorsa, gerekli şekilde yol gösterecektir. Şirket, onaylı Tesis Eylem Planında belirtilen bulguları düzeltecektir. Takip değerlendirmesi ilk değerlendirmeden itibaren 6 ay içinde yapılır. Süreç, tesis Yeşil statüye geçene veya yetkileri alınana kadar devam eder. Decelendirmesi kapsamında takip gereklilikleri aşağıdaki gibi uygulanır:
İnsan Hakları Raporlaması
İnsan Hakları Politikası (HRP) ile ilgili ihlaller ve uygunsuzluklar, İş Etiği Koduna tabidir. İş Etiği ve Uyum Müdürü, CCI Grubu Çalışan İlişkiler departmanı ile iş birliği içinde olası insan hakları ihlalleriyle ilgili tüm HRP raporları ve bildirimleriyle ilgilenir. Süreçlerin bütünlüğüne katkıda bulunmak için genel olarak aşağıdaki prosedürler uygulanır: HRP uygulamalarını yönetmek üzere CCI Grubu İK Departmanı altında Grup İK Operasyonları, Çalışan İlişkileri ve İnsan Hakları departmanı kurulmuştur. İK Departmanının İnsan Hakları Politikası yönetim süreçlerindeki rolü aşağıdakileri içerir:
HRP ile ilgili şikayetleri soruşturmak ve İş Etiği ve Uyum Müdürüne raporlar sunmak;
Lokasyona bağlı olarak, İlişkiler Uzmanı olarak hareket etmek.
Gizliliği korumak ve diğerlerinin de (yöneticilerin) bunu yapmasını sağlamak.
Sorunların yazılı bir özetini/raporunu ve varsa ilgili düzeltici eylemleri Çalışan İlişkileri departmanına sunmak. Yürütülen soruşturmalar zamanında tamamlanmalıdır.  Soruşturma raporunun kopyası olaya dahil olan veya suçlanan kişilerle paylaşılmamalıdır. Rapor yalnızca “bilmesi gereken” kişilerle paylaşılmalıdır. Yönetimin misilleme karşıtı Şirket politikasının farkında olmasını sağlamalıdır.
Bu süreç sırasında yöneticiler:
Tüm şikayetleri dikkate almalı,
Sürecin bütünlüğünü muhafaza etmeli,
İş Etiği Komitesi düzeltici veya önleyici eylem gerektiğine karar verirse, bu eylemi derhal gerçekleştirmeli ve
Soruları varsa İnsan Kaynakları Müdürüne danışmalıdır.
Düzeltici Eylem ve Disiplin İşlemi
Tüm çalışanlar politikanın ihlallerinden sorumlu tutulur. Bildirilen bir ihlal kanıtlandığı takdirde, İş Etiği Tüzüğüne ve CCI İnsan Hakları Politikasına (HRP) uyulmasını sağlamak için uygun düzeltici eylemler gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, HRP’yi ihlal ettiği tespit edilen ve disiplin prosedürlerine uymadığı belirlenen bireyler disiplin işlemlerine tabi tutulabilir. Tüm disiplin işlemleri belgelendirilir. Ülke İş Etiği Müdürleri tüm disiplin işlemlerinin ve uygulanan düzeltici tedbirlerin kaydını tutarlar. Çalışanlar diledikleri zaman yöneticilerine, İK veya CCI Hukuk Departmanına soru sorabilirler.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Paydaşlarla İlgili Hususlar
Çalışanlarla İlgili Hususlar
Sağlık ve GüvenlikSağlık ve güvenlik organizasyonu, yönetim, uygulamalar, eğitim ve performans sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu raporun İnsan Hakları kısmı altındaki İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna bakınız.
Performans Göstergeleri