Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL FAALİYET RAPORU İLE URF-KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUNKARAR TARİHİ: 11.03.2021KARAR SAYISI : 13SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)”NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
11 Mart 2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış olan, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,
Andriy Avramenko
CFO
İzzet Karaca
Denetim Komitesi Başkanı
Tayfun Bayazıt
Denetim Komitesi Üyesi
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUCoca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurulu’na
1) Görüş
Coca-Cola İçecek A.Ş. (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 01/01/2020–31/12/2020 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.Görüşümüze göre, Yönetim Krulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
2) Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup’un 01/01/2020–31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4) Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 514 ve 516’ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 No'lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (Tebliğ) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları, - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar. Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Yaman Polat’dır.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Yaman Polat, SMMMSorumlu Denetçiİstanbul, 11 Mart 2021
Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler