Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
1. Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Genel
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi (“CCİ” - “Şirket”), Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren bir alkolsüz içecek üretim, satış ve dağıtım şirketidir. CCİ’nin faaliyeti esas olarak The Coca-Cola Company (“TCCC”) markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımından oluşmaktadır. Şirket’in Türkiye’nin değişik bölgelerinde 10 (2019 -10 ) adet üretim tesisi bulunmakta olup, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde 16 (2019 - 16) üretim tesisine daha sahiptir. Şirket merkezinin adresi OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye İstanbul, Türkiye’dir. Şirket’in halka açık hisseleri Borsa Istanbul A.Ş.’de (“BIST”) işlem görmektedir. Grup; Şirket, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarından oluşmaktadır.Grup’un konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 24 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmak üzere onaylanmış, Denetim Komitesi ile Genel Müdür Burak Başarır tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, konsolide finansal tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Şirketin Hissedarları
Şirket’in nihai ana ortağı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’dir. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda özetlendiği gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
CCİ ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (“CCSD”), Türkiye’nin alkolsüz içecek üreten ve dağıtan en büyük şirketlerindendir. Şirket’in tek faaliyet alanı gazlı ve gazsız içeceklerin üretimi, satışı ve dağıtımıdır.

Şirket, ortağı konumunda bulunan TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Şekersiz, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Cappy, Sen Sun, Powerade ve Fuse Tea markalı içeceklerin TCCC’nin onayladığı ambalajlarda Türkiye’de üretim, satış ve dağıtımında tek yetkilidir. Grup’un TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu söz konusu şişeleme ve dağıtım sözleşmelerinin süreleri farklı olup, 2028 yılına kadardır.
Şirket, TCCC’nin global enerji içeceği portföyünü devralan ve aynı zamanda TCCC’nin hissedar olduğu Monster Energy Limited (“MEL”) ile imzalamış olduğu satış ve dağıtım sözleşmesi neticesinde Monster markalı ürünlerin satış ve dağıtımına; Monster Energy Company (“MEC”) ile yapmış olduğu şişeleme sözleşmeleri neticesinde ise Burn ve Gladiator markalı enerji içeceklerinin onaylı ambalajlarda Türkiye’de üretim, satış ve dağıtımında tek yetkilidir. TCCC’nin bağlı ortaklığı olan Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (“Doğadan”) ile imzalanan satış ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde, Eylül 2008’den itibaren Doğadan ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtımı konusunda CCSD tek yetkilidir.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
TCCC ile CCI’ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerde bir anlaşma sağlanmış olup, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. (Not 35)

CCİ’nin yurt dışında faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri, Türkiye dışında TCCC markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını yapmaktadır. CCİ’nin, 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi (“Mahmudiye”) ise CCİ adına tescilli Damla markalı doğal kaynak suyunun TCCC’nin onayladığı ambalajlarda Türkiye’de üretimi ile iştigal etmektedir. Grup, Schweppes Holdings Limited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes markalı ürünlerin şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye’de tek yetkilidir. Ayrıca zaman zaman Grup’un faaliyet gösterdiği Türkiye dışındaki ülkeler için de özel yetkilendirme yapılabilmektedir.
CCİ’nin yurt dışında faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri, Türkiye dışında TCCC markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını yapmaktadır.
CCİ’nin, 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi (“Mahmudiye”) ise CCİ adına tescilli Damla markalı doğal kaynak suyunun TCCC’nin onayladığı ambalajlarda Türkiye’de üretimi ile iştigal etmektedir. Grup, Schweppes Holdings Limited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes markalı ürünlerin şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye’de tek yetkilidir. Ayrıca zaman zaman Grup’un faaliyet gösterdiği Türkiye dışındaki ülkeler için de özel yetkilendirme yapılabilmektedir.
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle CCİ’nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ile nihai hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerin Ekonomik Koşulları ve Risk Faktörleri
Konsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin faaliyetlerine devam ettiği ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Grup yönetimi, söz konusu olası belirsizlik ve olumsuz değişiklikleri erken teşhis etmeye ve olası etkilerini minimize etmeye odaklı bir politika izlemektedir.
Bu kapsamda Grup riskleri; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK’nın açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından değerlendirilerek yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Grup açısından belirlenen öncelikli risklerden bazıları; politik istikrarsızlık ve güvenlik, siber güvenlik, kur riski, yetenek yönetimi, kurum / marka itibarına yönelik riskler, su yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel riskler, değişen tüketici tercihleri, değişken vergi ve yasal mevzuat, kanal yapısındaki kayma, ekonomik durgunluk, hukuk ve düzen ve endüstriyel ilişkiler. Yasal değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin Grup performansına önemli bir etkisinin olması beklenmemekte ve Grup’un varlığını veya devamını tehlikeye düşürecek nitelikte bir hukuki ihtilafı bulunmamaktadır.
Ortalama Personel Sayısı
Kategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir (müşterek yönetime tabi ortaklık 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle tam olarak dahil edilmiştir).
Tabloyu görmek için sola kaydırın
2. Konsolide Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TFRS’ye Uygunluk Beyanıİlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)  ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır.Ayrıca finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TFRS Taksonomisi Hakkında Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur.CCİ ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun şekilde TL olarak hazırlamaktadır.
Yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, Şirket’in bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nın tebliğlerine uygun olarak, Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden taşınan finansal varlıklar ile işletme birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, konsolide finansal tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
İlişikteki konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TFRS”) uygular.Konsolide finansal tablolar Grup şirketlerinin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. Benzer şekilde Kazakistan ve Azerbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetleri de Temmuz ayı itibariyle sona ermiştir.(Not 35)
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren on iki aylık dönem içerisinde durdurulan faaliyetlerden elde edilen kâr tutarının ayrıntılarına aşağıda yer belirtilmiştir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2019 tarihinde Grup, dönem vergi giderinde muhasebeleştirdiği nakit akış riskinden korunma ile ilgili vergiyi , 31 Aralık 2020 itibari ile ertelenmiş vergi gelir giderinde göstermiştir. Bu kapsamda cari dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olması açısından, 31 Aralık 2019‘daki tutarı sınıflamıştır ( 38,3 Milyon TL).
COVID-19 Salgınının Grup Faaliyetlerine Etkisi
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un, Grup’un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Grup yönetimi tarafından alınmıştır. COVID-19 salgınından dolayı gerek Grup’un içinde bulunduğu sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalar ile paralel olarak Grup’un faaliyet gösterdiği ülkelerde sokağa çıkma yasakları ve belli kanalların kapalı olması sebebiyle satış süreçlerinde  kısmi aksamalar yaşanmıştır. Bu esnada Grup tarafından, yatırım harcamaları, operasyonel giderler ve stoklardaki artışın minimize edilmesi için aksiyonlar alınmış, güçlü bilanço ve likidite pozisyonunu daha da etkin hale getirmek adına nakit yönetim stratejisi gözden geçirilmiştir.
Salgının yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamaların azalması ile birlikte özellikle talepte meydana gelen toparlanmanın Grup’un faaliyetlerine olumlu etkisi olmuşturGrup, 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 salgınının finansal tablolarına olası etkilerini değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını gözden geçirmiştir. Grup bu kapsamda, 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan finansal varlıklar, stoklar, maddi duran varlıklar, şerefiye ve markaların değerlerinde meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklüklerini test etmiş ve herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.Grubun finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin niteliği, risk yönetim politikaları ve risk düzeyi Not 39’da ayrıca sunulmuştur.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
a) 2020 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar
TFRS 3 (Değişiklikler)
TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler)
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TFRS 16 (Değişiklikler)
Kavramsal Çerçeve ( Değişiklikler)
İşletme Tanımı
Önemlilik Tanımı
Gösterge Faiz Oranı Reformu
COVID-19 ile ilgili Kira İmtiyazları
TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler
TFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Tanımı
Bir faaliyet ve varlık grubunun ediniminin muhasebeleştirilmesi, söz konusu grubun bir işletme grubu mu yoksa sadece bir varlık grubu mu olduğuna bağlı olarak değiştiği için “işletme” tanımı önemlidir. TFRS 3 İşletme Birleşmelerin standardında yer alan “işletme” tanımı değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle beraber:
Bir işletmenin girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek; sürecin asli olması ve süreç ve girdilerin birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması gerektiği hususlarına açıklık getirilmiştir.
Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler tanımına odaklanarak işletme tanımı sadeleştirilmiştir.
Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu edindiğine karar verme sürecini kolaylaştırmak için isteğe bağlı bir test eklenmiştir.
TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler) Önemlilik Tanımı
Önemlilik tanımındaki değişiklikler (TMS 1 ve TMS 8’deki değişiklikler), “önemlilik” tanımını netleştirir ve Kavramsal Çerçeve’de kullanılan tanımı ve standartları revize eder.
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu
Bu değişiklikler işletmelerin gösterge faiz oranı reformu sonucu korunan kalemin veya korunma aracının nakit akışlarına dayanak oluşturan gösterge faiz oranının değişmeyeceği varsayımı altında korunma muhasebesinin belirli hükümlerini uygulamaya devam edebileceği konusuna açıklık getirir.
TFRS 16 (Değişiklikler) COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar
Söz konusu değişiklik ile Şirket COVID-19’dan dolayı yapılan kira imtiyazının kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmemeyi tercih edebilir. Öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanır:
Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,
Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi ve
Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler kiracılar tarafından, 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Grub’un COVID-19 ile ilgili herhangi bir kira imtiyazı bulunmamaktadır.
Kavramsal Çerçeve (Değişiklikler) TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler
TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklikler; TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRS 14, TMS 1, TMS 8, TMS 34, TMS 37, TMS 38, TFRS Yorum 12, TFRS Yorum 19, TFRS Yorum 20, TFRS Yorum 22, TMS Yorum 32’nin ilgili paragraflarını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS’lerde Kavramsal Çerçeveye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler tarafından yapılan diğer tüm değişiklikler uygulanıyorsa erken uygulamaya izin verilir.
b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlarGrup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 17
TMS 1 (Değişiklikler)
TFRS 3 ( Değişiklikler)
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 37 (Değişiklikler)
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler
2018 – 2020
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16
Sigorta Sözleşmeleri
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması
Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar
Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar
Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşme Yerine Getirme Maliyeti
TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e Yapılan Değişiklikler
TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin UzatılmasıGösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama(Değişiklikler)
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri
TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta sözleşmeleri için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde tutarlı, ilkeye dayalı bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, 1 Ocak 2023 itibarıyla TFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini alacaktır.
TFRS 3 (Değişiklikler) Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar
Bu değişiklik standardın hükümlerini önemli ölçüde değiştirmeden değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir.Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya Kavramsal Çerçeve’de şimdiye kadar yapılan diğer referans güncellemeleri ile birlikte uygulanması suretiyle izin verilmektedir.
TMS 1 (Değişiklikler) Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması
Bu değişikliklerin amacı finansal durum tablosunda yer alan ve belirli bir vadesi bulunmayan borç ve diğer yükümlülüklerin kısa vadeli mi (bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen) yoksa uzun vadeli mi olarak sınıflandırılması gerektiği ile ilgili şirketlerin karar verme sürecine yardımcı olmak suretiyle standardın gerekliliklerinin tutarlı olarak uygulanmasını sağlamaktır.

TMS 1’de yapılan bu değişiklikler, bir yıl ertelenerek 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir.
TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar
Bu değişiklikler, ilgili maddi duran varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesi için gerekli yer ve duruma getirilirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen gelirlerin ilgili varlığın maliyetinden düşülmesine izin vermemekte ve bu tür satış gelirleri ve ilgili maliyetlerin kâr veya zarara yansıtılmasını gerektirmektedir.Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
TMS 37 (Değişiklikler) Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti
TMS 37’de yapılan değişiklikle, sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı bir sözleşme olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tahmin edilen sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinin hem sözleşmeyi yerine getirmek için katlanılan değişken maliyetlerden hem de sözleşmeyi yerine getirmeyle doğrudan ilgili olan diğer maliyetlerden dağıtılan tutarlardan oluştuğu hüküm altına alınmıştır.Bu değişiklik, 1 Ocak 2022’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler 2018 – 2020
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması’nda Yapılan Değişiklik
TFRS 1’de yapılan değişiklikle, standardın D16(a) paragrafında yer alan ana ortaklığından daha sonraki bir tarihte TFRS’leri uygulamaya başlayan bağlı ortaklığa, varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ilişkin tanınan muafiyetin kapsamına birikimli çevrim farkları da dâhil edilerek, TFRS’leri ilk kez uygulamaya başlayanların uygulama maliyetleri azaltılmıştır.
TFRS 9 Finansal Araçlar’da Yapılan Değişiklik
Bu değişiklik, bir finansal yükümlülüğün bilanço dışı bırakılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınan ücretlere ilişkin açıklık kazandırılmıştır. Borçlu, başkaları adına borçlu veya alacaklı tarafından ödenen veya alınan ücretler de dahil olmak üzere, borçlu ile alacaklı arasında ödenen veya alınan ücretleri dahil eder.
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’de Yapılan Değişiklik
Bu değişiklikle TMS 41’in 22’nci paragrafında yer alan ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilendirmeden kaynaklı nakit akışlarının hesaplamaya dâhil edilmemesini gerektiren hüküm çıkarılmıştır. Değişiklik standardın ilgili hükümlerini TFRS 13 hükümleriyle uyumlu hale getirmiştir.TFRS 1, TFRS 9 ve TMS 41’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS 4 (Değişiklikler) TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması
TFRS 17’nin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023’e ertelenmesiyle sigortacılara sağlanan TFRS 9’un uygulanmasına ilişkin geçici muafiyet süresinin sona erme tarihi de 1 Ocak 2023 olarak revize edilmiştir.
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama’daki değişiklikler, reformun gerektirdiği değişikliklere pratik bir çözüm getirmekte olup, korunma muhasebesinin hükümlerine ilişkin olarak Gösterge Faiz Oranı Reformu uyarınca korunma muhasebesinin sona erdirilmesine gerek olup olmadığına, ve Gösterge Faiz Oranı Reformu’na tabi olan finansal araçlardan kaynaklanan ve işletmenin maruz kaldığı risklerin niteliği ve kapsamı ile işletmenin bu riskleri nasıl yönettiği ve işletmenin alternatif gösterge faiz oranlarına geçişi tamamlamak açısından kaydettiği ilerleme ve işletmenin bu geçiş sürecini nasıl yönettiğine açıklık getirir.TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’ya yapılan bu değişiklikler 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
İşlevsel ve Sunum Para Birimi
Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler finansal, ekonomik ve organizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. Grup, TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” standardı çerçevesinde, yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsün faaliyette bulundukları temel ekonomik çevreyi, mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının çoğunlukla bağlı olduğu para birimlerini, işletme faaliyetlerine ilişkin tahsilatların gerçekleştiği para birimlerini, mal ve hizmetlere ilişkin maliyetleri etkileyen para birimlerini değerlendirmiş ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan raporlama
dönemlerinde geçerli olmak üzere bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüsünün işlevsel para birimlerini Amerikan Doları’ndan yerel para birimine çevirerek, bu değişikliği TFRS ve ilgili Muhasebe Standartları’na uygun olacak şekilde ileriye dönük olarak uygulamıştır. Tüm varlıklar ve yükümlülükler değişikliğin gerçekleştirildiği tarihin döviz kurları dikkate alınarak yeni işlevsel para birimine çevrilmiştir. Parasal olmayan varlık ve yükümlülükler maliyet değerleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir.Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir. Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüs işlevsel para birimleri aşağıdaki gibidir;
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin çevrimi yapılırken, işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas alınır. Oluşan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde konsolide kâr veya zarar tablosuna yansıtılır. Grup’un Türkiye’de yerleşik şirketlerinde yabancı para cinsinden finansal durum tablosu kalemlerinin TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD = 7,3405 TL (31 Aralık 2019; 1 USD =5,9402 TL) kuru, gelir
tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 7,0034 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2019; 1 USD = 5,6712 TL) esas alınmıştır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüsün finansal durum tablosu kalemlerinin çevrilmesinde, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları, kâr veya zarar tablosu çevriminde ise ilgili dönemin ortalama döviz kurları esas alınır. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
Kullanılan Tahminler ve Varsayımlar
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen tahminler ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklı olabilir.
Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
a) Grup yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanlarının faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur (Not 20).
b) Grup, gelişen olaylar veya değişen koşullar doğrultusunda, varlıkların defter değerleriyle satılamayabileceği ortaya çıktığında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak üzere varlıklarını gözden geçirir. Böyle bir belirti olduğu takdirde ve varlıkların defter değeri tahmini elde edilebilir değerini aştığı takdirde, aktifler ve nakit sağlayan birimler tahmini elde edilebilir değerinden gösterilir. Varlıkların elde edilebilir değeri net satış fiyatı veya kullanım değerinden büyük olanıdır (Not 20 ve Not 21).
c) Grup, belirlenmiş olan muhasebe politikaları çerçevesinde, sınırsız faydalı ömre sahip şişeleme sözleşmeleri ve şerefiye kayıtlı değerlerini, yılda bir kez veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü testine tabi tutmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı değerlerini geri kazanılabilir değeri ile karşılaştırılarak değer düşüklüğü testine tabi tutulmuştur. Geri kazanılabilir değer, kullanım değeri hesaplamaları temel alınarak belirlenmiştir. 10 yıllık dönemler için yapılan bu hesaplamalarda, yönetim kurulu tarafından onaylanan üç yıllık dönemi kapsayan
finansal bütçeyi temel alan vergi öncesi serbest nakit akım tahminleri esas alınmış; üç yıllık dönemden sonraki 7 yıla ait tahmini serbest nakit akımları ise beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini vergi öncesi serbest nakit akımları iskonto edilerek peşin değerine indirgenmiştir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki büyüme oranları, kişi başı gayrisafi yurt içi hasılat ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dış kaynaklardan edinilmiştir. Nakit üreten birim; diğer varlıklardan veya varlık gruplarından sağlanan nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız bir nakit girişi yaratan belirlenebilir en küçük varlık grubu olarak ifade edilmektedir (Not 21 ve Not 22). 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle değer düşüklüğü testi için kullanılan tahminler aşağıdaki gibidir;
d) Ertelenen vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi taşınan ve kullanılmamış birikmiş zararlar ile her türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
e) Grup yönetimi makina ve ekipmanlara ait yedek parçaların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur (Not 20). Grup, kullanım ömrü tahminlerinde 2020 yılında değişiklik yapmış ve 20 yıl olan ekonomik ömür tahmini 10 yıla indirmiştir. Bu tahmin değişikliğinin etkisi Not 20’de açıklanmıştır.
f) Beklenen zarar karşılığı TFRS 9 standardında tanımlanan beklenen kredi zararları kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Beklenen kredi zararları geçmiş yıllara ait deneyimlere ek olarak Grup’un geleceğe yönelik tahminleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır (Not 11).
g) Kıdem tazminatı iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir (Not 26).
Uygulanan Konsolidasyon Esasları ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardaki Paylar
Konsolide finansal tablolar ana şirket olan CCİ ile bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarını içermektedir. kı9Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır. Grup’un konsolide finansal tabloları, CCİ ve kontrolü altında olan şirketleri içermektedir. Bu kontrol normal şartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak %50’sinden fazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kâr sağlamak için finansman ve faaliyet politikalarını yönlendirebiliyorsa bulunmaktadır.

Bağlı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili özkaynakları karşılığında netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların ana ortaklık dışı hak sahiplerine atfedilen özkaynaklar ve net dönem kârları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda kontrol gücü olmayan paylar olarak gösterilmektedir.
TFRS 11, “Müşterek Düzenlemeler”; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı hak ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: müşterek faaliyetler ve iş ortaklıkları. Bu standart ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son verilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, müşterek yönetime tabi ortaklıklar

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolide finansallarda özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.
Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası kârlar ile gerçekleşmemiş kârlar ve zararlar dahil olmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide finansal tablolar benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
Nakit ve Nakit Benzerleri
Hazır değerler, kasa ve bankalardaki nakit parayı ve vadeleri bilanço tarihinden önce olan çekleri içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip olan, vadeleri 3 ay veya daha kısa süreli olan yatırımlardır.
Finansal varlıkların sınıflandırma ve ölçümü
Grup, finansal varlıklarını itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen, gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar olarak üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen nakit akışları esas alınarak yapılmaktadır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
a) İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar; Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modelini benimsediği ve sözleşme şartlarının belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiği, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıkları itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar, finansal durum tablosunda “ticari alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir. Grup, konsolide finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakları önemli bir finansman bileşeni içermediği için değer düşüklüğü hesaplamaları için kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek karşılık matrisi kullanmaktadır (Not 11).
b) Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar; Finansal durum tablosunda “finansal yatırımlar” kalemlerini içermektedir. Grup, söz konusu varlıklarını gerçeğe uygun bedelinden ölçer. İlgili finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü ile kur farkı gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen finansal varlıkların satılması durumunda diğer kapsamlı gelire sınıflandırılan değerleme farkı geçmiş yıl kârlarına sınıflandırılır.
Türev Finansal Araçlar
Şirket, nihai üretim için gerekli emtianın fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat riskinden korunmak amacıyla emtia swap işlemleri , faiz ve kur dalgalanmalarından korunmak için çeşitli swap ve opsiyon işlemleri gerçekleştirmektedir. Türev işlemlerin bazıları riskten korunma muhasebesi kapsamında riskten korunma aracı olarak belirlenmekte ve buna uygun olarak riskten korunma muhasebesi uygulanmaktadır.
Riskten Korunma Muhasebesi
Riskten Korunma Muhasebesi kapsamında korunma işlemleri,
Muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borcun ya da muhasebeleştirilmemiş bir kesin taahhüdün veya bu tür bir varlık, borç ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen, belirli bir risk unsuru ile ilişkilendirilebilen ve kâr veya zararı etkileyebilecek nitelikteki değişikliklere karşı gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma işlemi olan gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemleri
Muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca (örneğin, değişken oranlı borçların gelecekteki faiz ödemelerinin tamamı veya bir kısmı) ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen ve net kâr veya zararı etkileyebilen nitelikteki nakit akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma işlemi olan nakit akış riskinden korunma işlemleri olarak sınıflandırılır.
Grup, finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, Grup’un finansal riskten korunma işlemine neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisine uygun olarak finansal riskten korunma ilişkisini tayin eder ve belgelendirir. Söz konusu belgelendirme, riskten korunma aracını, riskten korunma konusu kalemi ve işlemi, korunulan riskin niteliği ve riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliklerin, riskten koruma konusu kalem ve işlemin gerçeğe uygun değerinde ve nakit akışlarında meydana gelen değişiklikleri dengelemesinin etkinliğinin nasıl belirleneceğini kapsamaktadır. Söz konusu riskten korunma işlemlerinin başlangıcında gerçeğe uygun değer ve nakit akımlarındaki değişikliklerin karşılanmasında etkin olacağı beklenmekte olup raporlama dönemleri boyunca periyodik olarak riskten korunma işleminin etkinliği değerlendirilmektedir.
Gerçeğe uygun değer riski muhasebesinde, riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki değişiklik konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Riskten korunma konusu kalem ve işlemin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler, riskten korunma konusu kalem ve işlemin taşınan değerinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir ve finansal gelir/gider kalemi içerisinde gelir tablosuna dahil edilir.
Nakit akış riskinden korunma muhasebesinde, riskten koruma aracına ait kazanç ve kayıpların etkin kısmı, diğer kapsamlı gelir içerisinde nakit akış riski korunma fonuna intikal ettirilir, etkin olmayan kısım ise finansal gelir/gider kalemi içerisinde gelir tablosuna dahil edilir.
Nakit akış riskinden korunma işlemlerinde, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan tutarlar, finansal riskten korunma konusu tahmini işlemin kâr veya zararı etkilediği dönem veya dönemlerde (örneğin finansal gelirin veya giderin veya tahmin edilen bir satışın gerçekleşmesi halinde) kâr ya da zarara dahil edilir. Riskten korunma konusu kalemin finansal olmayan bir varlık veya borç olduğu durumlarda, daha önceden özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç veya kayıpları iptal ederek varlık veya borcun ilk maliyetine veya defter değerine dahil edilir.
Şirket, tahmini metal kutu alımlarının maruz olduğu alüminyum fiyat riskinden korunmak adına alüminyum swap ve alüminyum swap satın alma opsiyonu sözleşmeleri gerçekleştirmiş olup nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında alüminyum swap işlemlerini riskten korunma aracı, planlanan metal kutu alımlarından dolayı gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini nakit çıkışlarını riskten korunma konusu kalem olarak tayin etmiştir.(Not 8,39,40).
Şirket, tahmini şeker alımlarının maruz olduğu şeker fiyat riskinden korunmak adına şeker swap sözleşmeleri gerçekleştirmiş olup nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında şeker swap işlemlerini riskten korunma aracı, planlanan şeker alımlarından dolayı gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini nakit çıkışlarını riskten korunma konusu olarak tayin etmiştir (Not 8,39,40).
Şirket, uzun vadeli kur riskinden korunmak amacıyla, yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmesi aracılığıyla gerçekleştirilmiş türev finansal araç  ve opsiyon kullanmaktadır.
Riskten korunma muhasebesine konu edilmeyen diğer türev araçlar
Riskten korunma muhasebesine konu edilmeyen diğer türev finansal araçlar; işlem maliyetleri işlemin yapıldığı tarihte muhasebeleştirilmek üzere gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarına müteakiben, türev finansal araçların gerçeğe uygun değerinde oluşan değişiklikler, konsolide gelir tablosunda finansal gelir ve gider kalemlerine intikal ettirilir
Ticari Alacaklar
Vadeleri genel olarak 15 - 65 gün arasında olan ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayda alınmakta ve beklenen kredi zararı düşülerek taşınmaktadır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Grup, itfa edilmiş maliyetleri üzerinden gösterilen veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları, kira alacakları, ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar ve ayrıca finansal teminat sözleşmelerine yapılan yatırımlarına dair beklenen kredi zararları için finansal tablolarında değer düşüklüğü karşılığı ayırır
Grup önemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar ve kira alacakları için basitleştirilmiş yaklaşımdan faydalanarak değer düşüklüğü karşılıklarını, ilgili finansal varlıkların ömürleri boyunca beklenen kredi zararına eşit tutarda hesaplar.
Beklenen kredi zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi
Beklenen kredi zararlarının ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kayıp (örneğin temerrüt varsa kaybın büyüklüğü) ve temerrüt halinde riske esas tutarın bir fonksiyonudur. Temerrüt olasılığı ve temerrüt halinde kaybın değerlendirilmesi, ileriye dönük bilgilerle düzeltilmiş geçmişe ait verilere dayanır. Finansal varlıkların temerrüt halinde riske esas tutarı, ilgili varlıkların raporlama tarihindeki brüt defter değeri üzerinden yansıtılır.
Finansal varlıkların beklenen kredi zararı, Grup’un sözleşmeye dayalı olarak vadesi geldikçe gerçekleşecek nakit akışlarının tamamı ile Grup’un tahsil etmeyi beklediği nakit akışlarının tamamı arasındaki farkın (tüm nakit açıklarının) başlangıçtaki etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar için krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü değeridir.
İlişkili Taraflar
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin,
(i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme
Şirket ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde.
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.
Stoklar
Stoklar, hasarlı ve yavaş hareket eden stoklara ayrılan karşılık düşüldükten sonra, maliyet veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, normal koşullarda oluşan piyasa fiyatından ürünün tamamlanma sürecindeki maliyeti ile ve pazarlama ve dağıtım giderlerinin çıkartılması ile oluşan değerdir. Stok maliyeti, ürünü satışa hazır hale getirmek için katlanılan tüm giderleri içermektedir ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile hesaplanmaktadır.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman düşüldükten ve eğer var ise değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmamıştır. Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden aşağıda belirtilen tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur.
Binalar ve Özel Maliyetler 5 - 49 yıl
Makine, Tesis ve Cihazlar 6 - 20 yıl
Döşeme ve Demirbaşlar 5 - 10 yıl
Taşıtlar 5 - 10 yıl
Diğer Maddi Duran Varlıklar 5 - 12 yıl
Özel maliyetlerin ekonomik ömrü sözleşmeye dayalı kiralama süresine göre belirlenir. Yapılan yatırımın ekonomik ömrü, kiralanan varlığın sözleşmeye göre belirlenmiş kalan kiralama yılına eşittir.
Bakım ve onarım giderleri herhangi bir maddi duran varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler, diğer tüm bakım ve onarım masrafları, giderler oluştukça gelir tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Maddi duran varlık yatırımları ile ilgili tüm maliyetler ilgili varlık kullanım aşamasına gelene kadar yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip edilir ve kullanıma hazır hale geldiği tarihten itibaren amortisman hesaplanmaya başlanır.
Maddi duran varlıklar gelişen olaylar veya değişen koşullar doğrultusunda, defter değerleriyle satılamayabileceği ortaya çıktığında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak üzere gözden geçirilir. Böyle bir belirti olduğu takdirde ve varlıkların defter değeri tahmini elde edilebilir değerini aştığı takdirde aktifler ve nakit sağlayan birimler tahmini elde edilebilir değerinden gösterilir. Varlıkların elde edilebilir değeri net satış fiyatı veya kullanım değerinden büyük olanıdır.  
Maddi duran varlığın kullanım değeri, gelecekte oluşacak tahmini nakit akımlarının ilgili varlığın risklerini ve geçerli piyasa koşullarını yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak günümüz değerine indirgenmesi ile tespit edilir.
İlgili varlık eğer tek başına nakit üreten bir birim değilse, bağlı bulunduğu nakit üreten birimin elde edilebilecek değeri tespit edilir. Değer düşüklüğü karşılığı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bir işletmenin satın alınmasından bağımsız olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilmektedir. Bir işletmenin alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlığın gerçeğe uygun bedelinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Geliştirme giderleri dışında, bir işletme içerisinde yaratılmış olan maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilmemektedir ve harcama yapıldığı yılın kârından düşülmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, şişeleme ve dağıtım sözleşmelerinden doğan haklar hariç doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili varlığın tahmini ekonomik ömrü boyunca itfa edilmektedir. “
Gerçeğe uygun değer riski muhasebesinde, riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki değişiklik konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Riskten korunma konusu kalem ve işlemin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler, riskten korunma konusu kalem ve işlemin taşınan değerinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir ve finansal gelir/gider kalemi içerisinde gelir tablosuna dahil edilir.
Nakit akış riskinden korunma muhasebesinde, riskten koruma aracına ait kazanç ve kayıpların etkin kısmı, diğer kapsamlı gelir içerisinde nakit akış riski korunma fonuna intikal ettirilir, etkin olmayan kısım ise finansal gelir/gider kalemi içerisinde gelir tablosuna dahil edilir.
Şirket yönetimi, TCCC’nin Şirket’teki hissedarlığını, uzun soluklu yatırım planlarının oluşturulmasında ve iş süreçlerinin geliştirilmesindeki dahiliyetini ve dünyadaki diğer önemli şişeleyiciler ile olan çalışma prensiplerini göz önünde bulundurduğunda, şişeleme ve dağıtım sözleşmelerinin süreleri dolduktan sonra da herhangi bir ek maliyet olmaksızın yenileneceği görüşüne vardığından, bu sözleşmelerle ilgili herhangi bir süre kısıtlamasına gerek görülmemiştir. Bu nedenden dolayı sözleşmelerin ekonomik ömürlerinin belirsiz olması sebebiyle, oluşan söz konusu maddi olmayan duran varlıklar amortismana tabi tutulmamaktadır.
Amortismana tabi tutulmayan söz konusu maddi olmayan duran varlıkları, taşıdıkları değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarla ve yılda en az bir kere değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. Su kaynakları kullanım hakları 9 ve 40 yıl olan kullanım hakkı sürelerine uygun olarak doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilmektedir. Yukarıda bahsedilenler haricindeki diğer haklar, 2-15 yıl tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur.Amortismana tabi tutulan maddi olmayan duran varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili varlıklar değer düşüklüğü için gözden geçirilir.
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
Grup, bir işletme satın aldığında, edindiği finansal varlık ve borçların sınıflandırmalarını ve belirlemeleri birleşme tarihinde var olan sözleşme hükümleri, ekonomik koşullar ve konuya ilişkin diğer tüm koşulları esas alarak yapar. Bu saklı bir türev ürünün ana sözleşmeden ayrılması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesini de kapsar.
Satın alma metodu, satın alma maliyetini satın alınan varlıklar, yükümlülükler ve şarta bağlı yükümlülüklerin satın alınılan gündeki rayiç değerlerine dağıtılmasını gerektirmektedir. Söz konusu satın alınan şirketlerin TFRS 3’e göre belirlenmiş varlıkları, yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri satın alınma günündeki rayiç değerlerinden kayıtlara yansıtılmaktadır. Satın alınan şirket, satın alma tarihinden itibaren konsolidasyona dahil edilmektedir.
İktisap edilen tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin veya birleşme maliyetinin sadece geçici olarak belirlendiği durumlarda, birleşmenin gerçekleştiği dönemin sonunda birleşmenin ilk defa muhasebeleştirilmesinde geçici olarak yapılma zorunluluğu ortaya çıkarsa, Şirket söz konusu geçici değerler üzerinden birleşme işlemini muhasebeleştirmiştir. Geçici olarak belirlenmiş birleşme muhasebesinin birleşme tarihini takip eden on iki ay içerisinde tamamlanması ve düzeltme kayıtlarının birleşme tarihinden itibaren yapılması gerekmektedir.
Şerefiye, satın alınan ortaklığın satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin gerçeğe uygun bedelleri arasında kalan pozitif farktır. Grup, şerefiye tutarlarını itfa etmemektedir. Şerefiye tutarı, taşıdığı değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarda ve yılda en az bir kere değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir.
Yurtdışındaki işletmelerin satın alınmasında ortaya çıkan şerefiye ve yine bu satın alma sırasında aktif ve pasiflerin defter değerlerine yapılan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurt dışındaki işletmenin aktif ve pasifleri olarak dikkate alınır. Bu nedenle, yurt dışındaki işletmenin raporlama para birimi cinsinden ifade edilir ve bilanço kapanış kurundan çevrilir.
Finansal Enstrümanların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması
Grup, finansal varlık veya finansal yükümlülükleri sadece ve sadece finansal enstrümanın sözleşmesine taraf olduğu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. Grup, finansal varlığı veya finansal varlığın bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıtlarından çıkartır. Grup, finansal yükümlülüğü sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıtlarından çıkartır.
Finansal yükümlülükler
İşletme, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir.
İşletme, aşağıdakiler dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırır:
(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu yükümlülükler, türev ürünler de dâhil olmak üzere, sonraki muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerinden ölçülür.
(b) Finansal varlığın devredilmesi işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını taşımaması veya devam eden ilişki yaklaşımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: Grup, bir varlığı devam eden ilişkisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam ettiği durumda, finansal tabloya buna bağlı bir yükümlülük de yansıtır. Devredilen varlık ve buna bağlı yükümlülük, işletmenin elinde tutmaya devam ettiği hak ve mükellefiyetleri yansıtacak şekilde ölçülür. Devredilen varlığa bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter değeri ile aynı usulde ölçülür.
(c) TFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal tablolara alınan şarta bağlı bedel: İlk defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir şarta bağlı bedeldeki gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür.İşletme, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz.
Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması
Grup finansal yükümlülükleri yalnızca Grup’un yükümlülükleri ortadan kalktığında, iptal edildiğinde veya zaman aşımına uğradığında finansal tablo dışı bırakır. Finansal tablo dışı bırakılan finansal yükümlülüğün defter değeri ve devredilen nakit dışı varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler dahil olmak üzere ödenen veya ödenecek tutar arasındaki fark, kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Kiralama İşlemleri
Kiracı durumunda Grup
Grup, sözleşmenin başlangıcında bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olması ya da kiralama şartlarını içermesi durumunu değerlendirir. Grup, kısa vadeli kiralamalar (12 ay veya daha az süreli kira dönemi bulunan kiralamalar) ve düşük değerli varlıkların kiralaması haricinde kiracısı olduğu tüm kira sözleşmelerine ilişkin kullanım hakkı varlığı ve ilgili kiralama yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Kiralanan varlıklardan elde edilen ekonomik faydalarının kullanıldığı zamanlama yapısını daha iyi yansıtan başka bir sistematik temelin bulunmaması durumunda bu kiralamalar için Grup, kira ödemelerini kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile faaliyet gideri olarak muhasebeleştirir.İlk muhasebeleştirmede kiralama yükümlülükleri, sözleşme başlangıç tarihinde ödenmemiş olan kira ödemelerinin kiralama oranında iskonto edilip bugünkü değeri üzerinden muhasebeleştirilir. Bu oranın önceden belirtilmemiş olması halinde Grup, kendi tespit edeceği alternatif borçlanma oranını kullanır.
Kiralama yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur:
sabit kira ödemelerinden (özü itibarıyla sabit ödemeler) her türlü kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar;
bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan değişken kira ödemeleri;
kiracı tarafından kalıntı değer teminatları altında ödenmesi beklenen borç tutarı;
kiracının ödeme seçeneklerini makul bir şekilde uygulayacağı durumlarda ödeme seçeneklerinin uygulama fiyatı ve
kiralama döneminde kiralama iptal hakkının bulunması halinde kiralama iptalinin ceza ödemesi.
Kiralama yükümlülüğü, konsolide finansal durum tablolarında ayrı bir kalem olarak sunulmaktadır. Kiralama yükümlülükleri sonradan kiralama yükümlülüğü üzerindeki faizin yansıtılması için net defter değeri arttırılarak (etkin faiz yöntemini kullanarak) ve yapılan kira ödemesini yansıtmak için net defter değeri azaltılarak ölçülür. Grup, aşağıdaki durumlarda kira yükümlülüğünü yeniden ölçer (ve ilgili kullanım hakkı varlığı üzerinde uygun değişiklikleri yapar).
Kiralama dönemi veya bir satın alma seçeneğinin uygulanmasının değerlendirilmesinde değişiklik meydana geldiğinde revize iskonto oranı kullanılarak revize kira ödemeleri iskonto edilerek kiralama yükümlülüğü yeniden ölçüldüğünde.
Endeks, oran üzerindeki değişiklikler veya taahhüt edilen kalıntı değerdeki beklenen ödeme değişikliği nedeniyle kira ödemelerinde değişiklik meydana   geldiğinde ilk iskonto oranı kullanılarak yeniden düzenlenmiş kira ödemelerinin iskonto edilip kiralama yükümlülüğü yeniden ölçüldüğünde (kira ödemelerindeki değişiklik değişken faiz oranındaki değişiklikten kaynaklanıyorsa revize iskonto oranı kullanılır).
Bir kiralama sözleşmesi değiştirildiğinde ve kiralama değişikliği ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirilmediğinde revize iskonto oranı kullanılarak revize kira ödemeleri iskonto edilip kiralama yükümlülüğü yeniden düzenlenir.
Grup, finansal tablolarda sunulan dönemler boyunca bu tür bir değişiklik yapmamıştır.
Kullanım hakkı varlıkları, karşılık gelen kiralama yükümlülüğünün, kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan kira ödemelerinin ve diğer doğrudan başlangıç maliyetlerinin ilk ölçümünü kapsar. Bu varlıklar sonradan birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek maliyet değerinden ölçülmektedir.
Grup bir kiralama varlığını demonte etmek ve ortadan kaldırmak, varlığın üzerinde bulunduğu alanı restore etmek ya da kiralama koşul ve şartlarına uygun olarak ana varlığı restore etmek için gerekli maliyetlere maruz kaldığı durumlarda TMS 37 uyarınca bir karşılık muhasebeleştirilir. Bu maliyetler, stok üretimi için katlanılmadıkları sürece ilgili kullanım hakkı varlığına dâhil edilir.
Kullanım hakkı varlıkları, ana varlığın kiralama süresi ve faydalı ömründen kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. Kiralamada ana varlığın sahipliği devredildiğinde ya da kullanım hakkı varlığının maliyetine göre Grup, bir satın alma seçeneğini uygulamayı planladığında ilişkili kullanım hakkı varlığı, ana varlığın faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur. Amortisman, kiralamanın fiilen başladığı tarihte başlar. Kullanım hakkı varlıkları, konsolide finansal durum tablosunda ayrı bir kalemde sunulur.
Grup, kullanım hakkı varlıklarının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını belirlemek için TMS 36 standardını uygular ve tüm belirlenen değer düşüklüğü zararlarını, ‘Maddi Duran Varlıklar’ politikasında belirtildiği üzere muhasebeleştirir.
Bir endeks ya da orana bağlı olmayan değişken kiralar, kiralama yükümlülüğü ve kullanım hakkı varlığının ölçümüne dâhil edilmez. İlişkili ödemeler, bu ödemelere zemin hazırlayan durum veya olayların meydana geldiği dönemde gider olarak muhasebeleştirilir ve kâr veya zarar tablosunda ‘Diğer giderler’ kalemine dâhil edilir.
Kolaylaştırıcı uygulama olarak, TFRS 16 bir kiracıya, kirayla ilişkili olmayan kalemleri ayrı sunmaması ve tüm kiralamaları ve kirayla ilişkili olmayan kalemleri tek bir kiralama sözleşmesi olarak muhasebeleştirmesi konusunda izin vermektedir. Grup, bu kolaylaştırıcı uygulamayı kullanmamıştır.  ”
Kiraya veren durumunda Grup
Grup, kiraya veren olarak, kendi yatırım amaçlı gayrimenkullerinin bazılarına ilişkin kiralama sözleşmeleri imzalamaktadır. Grup aynı zamanda perakendecilere ayakkabı ürünlerinin sunumu, müşteri özelleştirmesi ve test aşaması için gerekli donanımları ve Grup tarafından üretilen donanımları kiralamaktadır.
Grup’un kiraya veren konumunda olduğu kiralamalar, finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Kiralama şartlarına göre tüm mülkiyet riski ve getirilerinin önemli derecede kiracıya devredilmesi halinde sözleşme bir finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer tüm kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Grup, aracı kiraya veren konumunda olması durumunda, ana kira ve alt kirayı iki ayrı sözleşme olarak muhasebeleştirir. Alt kira, ana kiradan kaynaklanan kullanım hakkı varlığına ilişkin olarak, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira geliri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleştirilir. Faaliyet kiralamasının gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dâhil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir.
Kiracılardan finansal kiralama alacakları, Grup’un kiralamalardaki net yatırımının tutarında alacak olarak muhasebeleştirilir. Finansal kiralama geliri, kiralamalara ilişkin Grup’un ödenmemiş net yatırımı üzerindeki sabit dönemsel getiri oranını yansıtmak için muhasebe dönemlerine dağıtılır.
Bir sözleşmenin kiralamaya ilişkin olan ve olmayan unsurlar içermesi halinde Grup, sözleşmede belirtilmiş bedeli her bir unsura dağıtmak için TFRS 15 standardını uygular.
Ticari Borçlar
Grup’un vadeleri genellikle 7 - 30 gün arasında olan ticari ve senetli borçları, faturalanmış mal ve hizmet alımları için gelecekte yapılacak ödemelerin gerçeğe uygun değerini temsil eden tutarlar üzerinden yansıtılmaktadır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Türkiye’de kurulu şirketler için:
a) Tanımlanan Fayda Planı
Kıdem tazminatı karşılıkları TMS 19 ‘‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’’a göre aktüer çalışmasına dayanarak yansıtılmıştır. İlişikteki konsolide finansal tablolarda, Grup, kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak yansıtmıştır. Profesyonel aktüerler tarafından yapılan değerlendirmelere göre, birikmiş aktüer kazanç veya kayıplar gelir veya gider olarak gelir tablosuyla ilişkilendirilmektedir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvilleri faiz oranı ile iskonto edilerek hesaplanmıştır. Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri ile aktüeryal varsayım değişikliklerinden doğan aktüeryal kazanç ve kayıplar, oluştukları dönem içinde diğer kapsamlı gelirler olarak özkaynaklara yansıtılır.Bilanço tarihleri itibariyle kullanılan temel aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:
b) Tanımlanan Katkı
PlanlarıŞirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. İlgili primlere ilişkin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam 57.190 TL (31 Aralık 2019 – 45.763 TL) tutarında gider gerçekleşmiştir (Not 31).
Yurt dışında kurulu bağlı ortaklıklar için:
Yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ilgili ülkelerin mevzuatına uygun olarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirerek, ilgili döneminde giderleştirmektedir. Sosyal sigortalar primi olarak hem işveren hem de çalışan, çalışan maaşı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda ödeme yapmakta olup, bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Ayrıca, tanımlanan fayda planı kapsamında CCBPL’nin TMS 19 ‘‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’’a göre aktüer çalışmasına dayanarak taşıdığı tazminat karşılığı bulunmaktadır. En az üç yıl çalışmış olmak şartı ile işten ayrılan yada emekli olan her çalışan bu fayda planından faydalanmaktadır. Profesyonel aktüerler tarafından yapılan değerlendirmelere göre taşıdığı bu karşılık üzerindeki birikmiş aktüer kazanç veya kayıplar gelir veya gider olarak gelir tablosuyla ilişkilendirilmektedir. Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri ile aktüeryal varsayım değişikliklerinden doğan aktüeryal kazanç ve kayıplar, oluştukları dönem içinde diğer kapsamlı gelirler olarak özkaynaklara yansıtılır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve YükümlülüklerKarşılıklar ancak ve ancak bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle Grup’a ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkması olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır.
İndirgenmiş değer kullanıldığında zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelebilecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir.Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Satış GelirleriGrup, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı doğrultusunda aşağıda yer alan beş aşamalı model kapsamında hasılatı finansal tablolarında muhasebeleştirmektedir.
Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması,
Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması,
Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi,
İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması ve
Hasılatın muhasebeleştirilmesi.
Grup, aşağıdaki şartlarının tamamının karşılanması durumda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat olarak muhasebeleştirir:
Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uygun olarak) onaylanmış ve kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.
Devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını tanımlanabilmektedir.
Devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koşullarını tanımlanabilmektedir.
Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir ve Grup’un müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir.
Grup, müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirerek, söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü olarak belirlemektedir.
Her bir edim yükümlülüğü için, edim yükümlülüğünün zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda mı yerine getirileceği sözleşme başlangıcında belirlenir. Grup, bir mal veya hizmetin kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır.
Grup, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya getirdikçe, bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat olarak finansal tablolarına kaydeder. Mal veya hizmetlerin kontrolü müşterilerin eline geçtiğinde (veya geçtikçe) mal veya hizmet devredilmiş olur.
Grup, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme yapmamaktadır. Diğer taraftan, hasılatın içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, hasılat değeri gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir.
Faiz Gelirleri
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Vergi karşılığı gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak hesaplanan yasal ve ertelenmiş verginin toplamıdır.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici farkların vergi etkisi olup finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığı ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kâr oluşabileceği ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar ve geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlar için tanımlanır. Ertelenmiş vergi varlığı her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifinin ileride kullanılması için yeterli mali kârın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeri azaltılmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünün hesaplanmasında Grup’un bu geçici farkları kullanabileceğini düşündüğü tarihlerde geçerli olacak ve bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş vergi oranları kullanılmaktadır.Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Grup içindeki her şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyelerini kullandığı para birimine çevirirken işlem tarihinde geçerli olan kurları esas almaktadır. Parasal kalemlerin yıl boyunca ilk olarak kayıtlara alındıkları ya da geçmiş finansal tablolarda raporlandıkları kurlardan farklı kurlarla ifade edilmesinden veya raporlanmasından doğan kur farkı giderleri veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Pay Başına Kazanç
Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net kârın, raporlama dönemleri boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisse adedinin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem başı itibariyle de geçerli olduğu kabul edilir. Şirket’in sulandırılmış enstrümanı bulunmamaktadır.
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
Devlet teşvik ve yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altına sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kâr veya zarar tablosuna alacak kaydedilir.
3. İşletme Birleşmeleri
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle işletme birleşmesi bulunmamaktadır.
4. İş Ortaklıkları
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle iş ortaklığı bulunmamaktadır.
5. Bölümlere Göre Raporlama
Şirket’in faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merci (Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim) bölümsel raporlamayı Not 2’de anlatılan sunuma ilişkin temel esaslara göre ölçmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performansını değerlendirmek ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içermektedir. Transfer fiyatlandırması açısından, ilişkili şirketler arasında uygulanan fiyatlar, ilişkisiz üçüncü taraflarla yapılan işlemlerde gerçekleşen emsal fiyatlara göre uygundur. Şirket’in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir.
Grup’un yurt içi ve yurt dışındaki bağlı ortaklıkları Not 1’de sunulmuş olup, bölümlere göre raporlamasını içeren bilgiler ektedir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Grup yönetimi, bölümlere göre raporlamanın gerekliliklerine ek olarak bazı finansal tablo okuyucularının yaptığı analizlerde bu verileri kullanabileceğinden yola çıkarak bölümlere göre raporlama dipnotlarında bu bilgilere yer vermiştir.Şirket’in “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)” hesaplaması “Esas Faaliyet Kârı” kalemine, amortisman ve itfa giderleri, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı karşılıkları hariç) ile negatif şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı gibi diğer nakdi olmayan gelir / giderlerin eklenmesiyle yapılmaktadır. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, Esas faaliyet kârı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir;
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 2.727.652 TL tutarındaki yabancı para cinsinden 3 aydan kısa vadeli mevduatlar,

1 gün ile 68 gün (31 Aralık 2019 - 1.548.077 TL, 1 gün ile 73 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %0,50 - %8,25 (31 Aralık 2019 - %0,10 - %11,25) arasında değişmektedir.
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 1.222.133 TL tutarındaki TL cinsinden vadeli mevduatlar, 4 ile 50 gün arasında değişen kalan vadelerde olup (31 Aralık 2019 – 846.190 TL, 2 ile 76 gün) faiz oranları %15,5 -%19,0 (31 Aralık 2019 - %7,60 - %14,10) arasında değişmektedir.

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 3 aydan kısa vadeli mevduatlar üzerinde 13.526 TL (31 Aralık 2019 - 10.303 TL) tutarında faiz geliri tahakkuku bulunmaktadır. 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle hazır değerlerin gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine eşittir.
7. Finansal Yatırımlar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
8. Türev Finansal Araçlar
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Grup’un gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 174.193 TL olan, 14.810 tonluk, 8 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum swap kontratları 26 Mart 2020, 1 Nisan 2020, 24 Nisan 2020,27 Nisan 2020 ve 1 Mayıs 2020 tarihleri itibariyle gerçekleşme ihtimali yüksek olan 2021 ve 2022 yıllarındaki metal kutu alımlarının nakit akışlarından kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmiş ve nakit akış riskinden korunma muhasebesine konu edilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği alüminyum swap işlemi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tarihi itibariyle Grup’un gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 5.523 TL olan, 2.200 tonluk, 11 adet şeker swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu şeker swap kontratları 12 Mart 2020, 16 Mart 2020, 19 Mart 2020 tarihleri itibariyle gerçekleşme ihtimali yüksek olan 2021 ve 2022 yılındaki şeker alımlarının nakit akışlarından kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin nakit akış riskinden korunma muhasebesine konu edilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 4.545 TL olan, 2.169 tonluk, 14 adet şeker swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu şeker swap kontratları 30 Eylül 2019 ve 3 Ekim 2019 tarihleri itibariyle nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan 2020 yılındaki şeker alımlarının nakit akışlarından kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir.
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle  Şirket’in 11 Şubat 2020 tarihinde imzalanmış, 25,03 milyon EUR tutarında ve vadesi 13 Ocak 2021 olan, çapraz döviz swap’ı aracılığıyla gerçekleştirilmiş türev finansal aracı bulunmaktadır. Bu işlemin nominal değeri toplamı 225.523 TL’dir.
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği çapraz döviz swap işlemi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket’in, 29 Kasım 2019 tarihinde, 24 milyon ABD Doları tutarında ve son vadesi 1 Aralık 2020 olan, opsiyon sözleşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmiş türev finansal aracı bulunmaktadır. Bu işlemin nominal değerleri toplamı 142.565 TL’dir.
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle CCBPL’nin gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 27.158 TL olan, 5.016 tonluk 31,9 milyon CNY tutarında 1 adet vadeli döviz alış kontratı (forward) bulunmaktadır. Söz konusu işlemler, gerçekleşme ihtimali yüksek olan resin alımlarının döviz cinsinden değerleri nedeniyle oluşabilecek finansal riskten korunma amacıyla gerçekleştirilmiştir.
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle CCBPL’nin 9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı 106.910 TL olan, 18 milyon USD tutarında vadeli döviz alış kontratı (forward) bulunmaktadır. Söz konusu işlemler, kredi geri ödemesinin döviz cinsinden değerleri nedeniyle oluşabilecek finansal riskten korunma amacıyla gerçekleştirilmiştir.
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Şirket’in, uzun vadeli kur riskinden korunmak amacıyla,150 milyon ABD Doları tutarında ve 19 Eylül 2024 vadeli, yapılandırılmış çapraz kur swap sözleşmesi aracılığıyla gerçekleştirilmiş türev finansal aracı bulunmaktadır.Şirket döviz kurlarındaki hareketliliği dikkate alarak çapraz kur swap sözleşmesine ilaveten yine 150 Milyon ABD Doları tutarında (1.101 milyon TL nominal tutar) opsiyon satın almış olup, bu iki işlemi birlikte korunma aracı olarak belirlemiştir. 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla emtia swap, döviz swap, forward ve opsiyon sözleşmelerinin nominal tutarı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
9. Finansal Borçlanmalar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Bilanço tarihlerindeki en düşük ve en yüksek etkin faiz oran aralıkları aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin (cari kısım dahil) geri ödeme planları aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Net finansal borç dağılımı
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle net finansal borç mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Finansal Kiralamalar
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle finansal kiralama borçlarının bugünkü değeri 570 TL (31 Aralık 2019 – 2.350 TL) olup, kiralamaya ilişkin taahhütler aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçların bugünkü değeri 235.000 TL olup, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle kiralama işlemlerine bağlı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
10. Diğer Finansal Yükümlülükler
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle diğer finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır.
11. Ticari Alacak ve Borçlar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle finansal kiralama borçlarının bugünkü değeri 570 TL (31 Aralık 2019 – 2.350 TL) olup, kiralamaya ilişkin taahhütler aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, alacakların vadelerine göre detayı aşağıdaki gibidir;
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Ticari Borçlar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
12. Diğer Alacak ve Borçlar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
13. Peşin Ödenmiş Giderler
Tabloyu görmek için sola kaydırın
14. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçları bulunmamaktadır.
15. Stoklar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
16. Canlı Varlıklar
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle herhangi bir canlı varlığı bulunmamaktadır.
17. Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle herhangi bir canlı varlığı bulunmamaktadır.
18. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, SSDSD’nin toplam aktif ve yükümlülükleri ile net satışları ve dönem kârı / (zararı) aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
19. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
20. Maddi Duran Varlıklar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Değer Düşüklüğü Karşılığı
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 18.078 TL (31 Aralık 2019 – 5.924 TL) tutarındaki değer düşüklüğü karşılığı Grup’un cari dönemde defter değeri, gerçekleşebilir değerini aşan maddi varlıkları için hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Bu karşılık “Kullanımdan Kalkmış” maddi varlıklar için ayrılmıştır (Not 33). 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl itibariyle, yapılmakta olan yatırımlar üzerinde aktifleştirilmiş finansman gideri yoktur (31 Aralık 2019 - Yoktur).
Kullanım Hakkı Varlığı
Grup, geriye dönük uyguladığı TFRS 16 kapsamında kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:
a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
b) Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve
Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:
a) Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve
b) Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.
Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’da yer alan amortisman hükümlerini uygular. Kullanım hakkı varlıklarının 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle bakiyeleri ve ilgili dönemdeki amortisman ve itfa payı giderleri aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
21. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
22. Şerefiye
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
23. Devlet Teşvik ve Yardımları
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Bursa, Elazığ, Köyceğiz, Çorlu, Ankara, Mersin, İzmir ,Isparta ve Mahmudiye üretim hattı yatırımları için alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında 293.938 TL (31 Aralık 2019, 259.308 TL) yatırım gerçekleşmiş olup, toplamda sağlanacak vergi avantaj tutarı 89.705 TL (31 Aralık 2019, 72.855 TL) ve teşvik belgesi tarihinden itibaren hesaplanan toplam vergi indirimi 3.708 TL’dir (31 Aralık 2019, 3.149 TL). 3 Eylül 2020 tarihinde Coca-Cola Almaty Bottlers, SB Sberbank of Russia JSC’dan yıllık % 15 faizli 10.000.000 kKZT tutarında kredi almıştır ve bu kredi için Banka ve Girişimciliği Geliştirme Fonu “DAMU” ile anlaşma imzalamıştır. Kredinin yıllık %15 tutarındaki faiz oranının yıllık % 9 tutarındaki bir kısmı Kazakistan devletine ait olan finans kuruluşu (DAMU) tarafından, geri kalanı ise şirket tarafından ödenecektir.
24. Karşılıklar,Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları
Aleyhe Davalar
31 Aralık 2020 tarihi itibari ile CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları aleyhine 213 adet 14.458 TL (31 Aralık 2019 - 214 adet - 11.532 TL) tutarında, ticari faaliyetler ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Söz konusu davalarla ilgili Grup yönetimi olumsuz bir sonuç beklememektedir ve bu davalar Grup’un faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte değildir.
Teminat Mektupları ve Muhtemel Yükümlülükler
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bankalardan alınan ve tedarikçilere ve resmi kurumlara verilen teminat mektupları tutarı 130.858 TL’dir (31 Aralık 2019 - 124.208 TL).
CCİ ve Türkiye’de mukim bağlı ortaklıkları
Aleyhe Davalar
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, CCBPL’nin vergi davaları olup davaların CCBPL’nin aleyhine sonuçlanması durumunda oluşabilecek vergi yükümlülüğü 5.126 milyon PKR karşılığı 32,1 milyon USD’dir (31 Aralık 2019 - 1.478 milyon PKR karşılığı 9,5 milyon USD). Grup yönetimi söz konusu davalarla ilgili olumsuz bir sonuç beklememektedir ve söz konusu davalar Grup’un faaliyet sonuçlarını, finansal durumu etkileyebilecek nitelikte değildir.
İpotekler
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle TCCBCJ’nin ve CCBPL’nin almış oldukları krediler için, bina ve arazileri üzerinde sırasıyla 25.847 TL (31 Aralık 2019 – 20.916 TL) ve 122.474 TL (31 Aralık 2019 – 102.295 TL) tutarında ipotek bulunmaktadır.
Akreditif
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle CCBPL’in 0,7 milyon EUR ve 0,1 milyon USD tutarında akreditifi bulunmaktadır (31 Aralık 2019 - CCBPL’in 1,1 milyon EUR ve 31,9 milyon CNY).
Teminat Mektupları
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bankalardan alınan ve tedarikçilere ve resmi kurumlara verilen teminat mektupları tutarı 9.442 TL’dir (31 Aralık 2019 - 13.231TL).
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, Grup’un teminat, garanti ve rehin pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Vergi ile İlgili ve Yasal Konular
Grup’un yurt dışında faaliyette bulunduğu bölgelerin çoğunda, vergilendirme ve yabancı para ile yapılan işlemlerle ilgili yasalar ve düzenlemeler, gelişme göstermeye devam etmektedir. Çeşitli yasalar ve düzenlemeler her zaman yazılı olarak ifade edilmemiştir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel, bölgesel ve milli vergi otoriteleri, ilgili ülkelerin merkez bankaları ve maliye bakanlıklarının yorumuna tabidir. Vergi beyanları ve diğer yasal alanlar, yasalarla ceza kesme ve faiz oranı uygulama hakkı verilmiş çeşitli otoriteler tarafından gözden geçirme ve incelemeye tabidir. Bu, Grup’un yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyette bulunduğu bölgelerde, daha gelişmiş vergi sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili riskler yaratmaktadır.
Pakistan’da 2013 yılında yapılan kanun değişikliğiyle, daha önce dolaylı vergi olarak uygulanan “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” yerine 9 Temmuz 2013 tarihinden itibaren üretim kapasitesiyle ilişkilendirilen “Kapasite Vergisi” uygulanmaya başlanmış olup, CCBPL bu kanun değişikliğine paralel olarak kanuni yükümlülüklerini yeni kanuni düzenleme çerçevesinde yerine getirmiştir. “Kapasite Vergisi” ne ilişkin söz konusu kanun uygulaması Mayıs 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesinin kararıyla iptal edilmiş ve daha önce uygulanan “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” sistemine geri dönülmüştür. CCBPL de bu iptal kararı sonrası “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” sistemine göre kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiştir.
Pakistan vergi idaresi, iptal kararını gerekçe göstererek, “Satış ve Özel Tüketim Vergileri” sisteminin iptal öncesi de geriye dönük olarak uygulanması talebiyle, CCBPL’den 3.505 milyon PKR (USD karşılığı 21,9 milyon) ek vergi talebinde bulunmuştur. Şirket yönetimi Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesine dayanarak ve aynı zamanda ilgili zaman diliminde yürürlükte bulunan “Kapasite Vergisi” uygulaması yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirildiğinden hareketle, söz konusu talebe itiraz etmiş ve konuyu yargıya taşımıştır. Şirket yönetimi söz konusu davayla ilgili olumsuz bir sonuç beklememektedir (31 Aralık 2019 - 3.505 milyon PKR karşılığı, 22,6 milyon USD).
25. Taahhütler
Murabaha
CCBPL, Standard Chartered Bankası ve Habib Bankası Limited (“Bankalar”) ile murabaha hizmet anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma gereğince CCBPL ve Bankalar anlaşma hükümlerine uygun olarak belirli miktarlarda belirli zaman aralıklarında şeker alım işlemi yapacaklardır. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bu anlaşmadan kaynaklı CCBPL’nin 2,8 milyon USD tutarındaki şekeri Haziran 2021 ve 0,8 milyon USD tutarındaki şekeri Aralık 2021 sonuna kadar Bankalar’dan satın alma taahhüdü bulunmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bu anlaşmadan kaynaklı CCBPL’nin 84 milyon USD tutarındaki şekeri Mart 2020 ve 3,2 milyon USD tutarındaki şeker Haziran 2020 sonuna kadar Bankalar’dan satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
26. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, sırasıyla 50.009 TL ve 44.548 TL tutarındaki çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar; ödenecek maaş ve ücretler, sosyal güvenlik primleri ve ödenecek muhtasar vergiden oluşmaktadır.
a) Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
b) Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Kıdem Tazminatı
Şirket ve yurt içinde faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, 7,12 TL (31 Aralık 2019 - 6,38 TL) ile sınırlandırılmıştır.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 7,64 TL’ye yükselmiştir.

İlişikteki konsolide finansal tablolarda belirtilen kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tanımlanan fayda planları kapsamında aktüer çalışmalara dayanan ve çalışanlara sağlanan diğer kısa vadeli faydalar ile kıdem tazminatı yükümlülüğü içinde taşınan karşılıktan konsolide kapsamlı gelir / (gider) tablosuna yansıtılan vergi sonrası gelir / (gider) tutarları, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle sırasıyla 6.976 TL ve 7.516 TL giderdir.
27. Emeklilik Planları
Grup’un, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.
28. Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, Day Investments Ltd.’in (Day) sahip olduğu %12,5 oranındaki Turkmenistan CC hissesini satın alma opsiyon bedeli olarak taşınan 2.360 bin USD, konsolide finansalda bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru ile çevrilmiş ve 17.324 TL karşılığı olarak, diğer kısa vadeli yükümlülükler altında hisse satın alma opsiyon hesabına yansıtılmıştır (31 Aralık 2019 - 14.019 TL). 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, European Refreshments (ER) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, Al Waha satın alımı tamamlandıktan sonra yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2016 ile 2021 tarihleri arasında geçerli olan, ER’nin sahibi olduğu %19,97 (31 Aralık 2019 itibariyle %19,97) Waha B.V. hissesini CCİ’ye satma opsiyonu (CCİ’nin satın alma yükümlülüğü) bulunmaktadır. Söz konusu hisse satış opsiyonu, Grup’un konsolide finansal tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. Anlaşma hükümlerine göre rayiç değeri 313.961 TL olan satın alma yükümlülüğü, bir sonraki dönemi kapsayan finansal bütçeyi temel alan faiz ve vergi öncesi kâr tahminleri esas alınarak, anlaşmada belirtilen koşullara göre hesaplanmıştır (31 Aralık 2019 - 209.204 TL).
Tabloyu görmek için sola kaydırın
29. Özkaynaklar
Sermaye
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, yıllık kârın %5’i olarak ayrılır. Diğer kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Halka açık şirketler, kâr payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kâr payı öderler. Özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kâr dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle CCİ’nin Vergi Usül Kanununa uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında özkaynaklar içerisinde yer alan fon kalemleri aşağıdaki gibidir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Temettüler
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem kârı 965.769 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu’nun 3 Mart 2020 tarih ve 11 sayılı kâr dağıtım teklifi, 17 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.İlgili Kanun maddesi çerçevesinde, şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769 TL olarak
gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem kârının %25’ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.109 TL’nin 28 Mayıs 2020 tarihinde ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir (1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,94 tam TL).Grup, 2019 yılı içerisinde brüt 300.158 TL tutarında kâr payı dağıtımı yapmıştır (1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,18 tam TL). Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak, hiçbir pay grubuna imtiyaz tanınmamaktadır.
30. Sürdürülen Faaliyetler
Grup, mal devrederek edim yükümlülüklerini belirli bir anda yerine getirir. Bu durum, TFRS 8 kapsamında raporlanabilir her bir bölüm için açıklanan hasılat bilgileriyle uyumludur (Not 5).
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31. Faaliyet Giderleri
Tabloyu görmek için sola kaydırın
32. Niteliklerine Göre Giderler
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
33. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Giderler
Tabloyu görmek için sola kaydırın
33. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Giderler
Tabloyu görmek için sola kaydırın
33. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Giderler
Kamuyu Aydınlatma Platformunda 21 Ocak 2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtildiği gibi, The Coca-Cola Company (“TCCC”) ile CCI’ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan’ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Mevcut durumda, 2008 yılında imzalanan Satış ve Dağıtım Anlaşması’na göre, Doğadan’ın üretimi TCCC bünyesinde gerçekleştirilirken; CCI, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan’da satış ve dağıtımdan sorumludur.
The Coca-Cola Company (“TCCC”) ile CCI’ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerde bir anlaşma sağlanmış olup, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. Benzer şekilde Kazakistan ve Azerbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetleri de Temmuz ayı itibariyle sona ermiştir.31 Aralık 2020 tarihinde sona eren on iki aylık dönem içerisinde durdurulan faaliyetlerden elde edilen kâr tutarının ayrıntılarına aşağıda yer belirtilmiştir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
33. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Giderler
Genel Bilgiler
Grup faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde vergilendirilmektedir. Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Bu sebeple finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, ayrı şirketler üstünden hesaplanmıştır. Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %22’dir (31 Aralık 2019 - %22). 5 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden ise %22 (2019 - %22) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları Maliye idaresince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle vergi giderinin analizi aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle cari dönem vergi giderinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle cari dönem vergi giderinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin finansal tablolarının Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde ortaya çıkan kur farkları, özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. TMS12 kapsamında, söz konusu bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili bir satış işlemi planlanmadığı için, konsolidasyon sırasında oluşan yabancı para çevrim farklarının geçici olduğu düşünülmemekte ve buna ilişkin bir ertelenmiş vergi hesaplanmamaktadır.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
37. Pay Başına Kazanç (Kayıp)
Pay başına kazanç, net kârın / (zararın), raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Şirket’in sulandırılmış enstrümanı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle pay başına kazanç / (kayıp) aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
38. İlişkili Taraf Açıklamaları
Grup olağan faaliyetleri dahilinde ilişkili taraflarla ticari olarak çeşitli işlemler gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerin en önemlileri aşağıda belirtilmiştir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alışlar ve diğer giderlerin önemli bölümü hizmet, hammadde ve sabit kıymet alımları ile fason üretim giderlerinden oluşmaktadır.31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle ilişkili şirketlere olan satışlar ve diğer gelirler, mamul satışları ve ilişkili şirketlere yansıtılan promosyon harcamaları katkı paylarından oluşmaktadır.
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, Şirket’in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktör gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
39. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Grup’un temel finansal araçları banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup’un işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Grup’un doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur.
Grup’un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
(a) Sermaye Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir. Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır. Grup sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal yatırımların finansal borçlardan düşülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam ödenmiş sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
(b) Faiz Oranı
RiskiGrup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmaya çalışarak bu riski yönetmektedir.Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.
Grup’un 31 Aralık 2020 tarihinde yabancı para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 baz puan yüksek / düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan yüksek / düşük faiz giderinin, bir sonraki raporlama dönemi olan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren döneme ait vergi öncesi kâra etkisi aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
(c) Yabancı Para Riski
RiskiGrup’un, yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması, banka kredisi kullanması, ve vadeli / vadesiz mevduat bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Grup yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaya çalışarak ve türev işlemler kullanarak yabancı para riskini yönetmektedir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yabancı Para Poziyonu
Grup’un ve iştiraklerinin, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu (işlevsel para birimi dışındakiler) aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Aşağıdaki tabloda USD, Euro ve diğer yabancı para cinsinden varlıklar / (yükümlülükler) karşısında TL’deki %10 oranındaki bir değer kaybının / kazancının, diğer tüm değişkenler sabit kaldığı varsayımıyla vergi öncesi kâr seviyesinde etkisi gösterilmektedir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
(d) Kredi Riski
Kredi riski karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal amaca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup’un önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup’un maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır.Grup’un çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Grup yönetiminin müşterilere uygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Grup, bayileri dışındaki müşterilerine uygulanan kredi tutarını artırmak için genellikle teminata ihtiyaç duymaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri, 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
(e) Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Grup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini uzun vadeli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.Varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler “1 - 5 yıl arası” vadeli olarak sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibariyle bilançoya yansıyan finansal yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
(f) Emtia Fiyat Riski
Grup, şeker, aliminyum, resin gibi belirli emtianın fiyat değişkenliklerinden etkilenebilmektedir. Şirketin operasyonel faaliyetleri daimi bir biçimde bu emtianın alımını gerektirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu emtianın fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejileri uygulanmaktadır.12 aylık tahmini kutu alımları baz alınarak, emtia fiyat (alüminyum) riskinden korunmak adına şirket, alüminyum swap işlemleri  gerçekleştirmektedir (Not 8).12 aylık tahmini kutu alımları baz alınarak, emtia fiyat (şeker) riskinden korunmak adına şirket, şeker swap işlemleri gerçekleştirmektedir (Not 8).
40. Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir.Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tablo tarihinde geçerli olan kurlar üzerinden değerlendirilmektedir.Grup’un finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal Varlıklar – Bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların, beklenen kredi zararı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler – Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Sabit faizli banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Değişken faizli kredilerin, üzerlerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Ticari borçların kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşi Tablosu
Grup gerçeğe uygun değer ölçümlerini, her finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır:
Seviye 1: Aktif piyasada işlem gören piyasa fiyatı kullanılan değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri
Tabloyu görmek için sola kaydırın
41. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile, 6102 sayılı Kanun’un Geçici 13/1. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL tutarın ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen kâr dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle Kâr Dağıtım ve Olağanüstü Genel Kurul süreçleri iptal edilmişti.
Yukarıda anılan yasal düzenlemenin uygulama süresi sona ermiş bulunduğundan, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 20 Ocak 2021 tarihinde, tamamı geçmiş yıl kârlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749 TL tutarındaki kârın 18 Şubat 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.Şirketimizin 17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun 20 Ocak 2021 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan kâr dağıtım önerisine ilişkin yapılan oylama sonucunda brüt 211.127.749 TL kâr payının 18 Şubat.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Bağımsız Denetçi Raporu