Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

2021 Beklentileri

Aşağıda yer verilen 2021 yılına ait beklentiler, yönetimin performans ölçümü için kullandığı ileriye dönük finansal tahminlerini içermektedir. Şirket'in operasyonel görünümü, yıllık faaliyet raporu ve yıllık finansal raporlarda belirtilen risklere tabidir.
CCI, pandemi dönemi boyunca iş modelini yeni faaliyet ortamına uyarlarken, pandemi sonrası için büyüme ve tüm faaliyetlerinde paydaşları için değer yaratmaya odaklandı.
Bununla birlikte ekonomiler, toplumlar ve işimiz için uzun vadeli sonuçlar daha belirgin hale gelmektedir. Tüm bu belirsizlikler ve riskleri göz ardı etmeksizin, faaliyet planlarımızı kaliteli büyüme algoritması, disiplinli finansal yönetim ve tutumlu zihniyetimizi norm haline getirme anlayışı ile şekillenen büyüme bakış açısı ile yapmaktayız.
Değer büyümesi yönetimi odağımız ile, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin yüksek onlu yüzdelerde olmasını bekliyoruz.
2020 yılında ulaşılan güçlü marj artışına, belli bir seviyeye kadar pazarlama giderlerinde sağlanan tasarruflar gibi tek seferlik etkilerin yanı sıra, aynı zamanda sürdürülebilir nitelikte olan daha yalın ürün portföyü ve sıkı finansal yönetim sayesinde ulaşılmıştır. Hacimlerdeki artış, daha yüksek ünite kasa başı net gelir büyümesi ve tutumlu harcama zihniyetimiz ile FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel seyretmesini öngörüyoruz.
En kötünün geride kaldığına inanmakla beraber, pandeminin seyri ve süresiyle ilgili belirsizliklerin halen devam ettiği aşikardır.
2020 yılının bazı ile birlikte, satış hacmimizi, pazarlarımızın geniş potansiyelinden ve zengin ve dengeli portföyümüzden yararlanarak konsolide bazda %4 ila %6 aralığında büyütmeyi öngörüyoruz. Büyümenin Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarında ise yüksek tek haneli olmasını öngörüyoruz.
Dijital, değer büyümesi yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği yatırımları dışındaki kesinleşmemiş tüm yatırım harcamalarını durdurduğumuz 2020 yılından sonra, yatırım harcamalarının 2021'de normal seviyelerine dönmesini ve konsolide net satış gelirinin %6-%8'i seviyesinde olmasını bekliyoruz.
Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2020 yılındaki olağanüstü düşük seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranın 2021 yılında ılımlı bir artış ile düşük-tek haneli seviyeye ulaşmasını beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağımızı korumaktayız.
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 24.02.2021KARAR SAYISI : 9SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
24 Şubat 2021    

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış olan, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve dipnotlarının ilgili mevzuat çerçevesinde;  

a) tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiğini ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.  Saygılarımızla,
Andriy Avramenko
CFO
İzzet Karaca
Denetim Komitesi Başkanı
Tayfun Bayazıt
Denetim Komitesi Üyesi
Finansal Performans