Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler

Kurumsal Yönetim
Coca-Cola İçecek A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde değinilen konu başlıklarının her biri için Şirketimizin uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, varsa bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketimizin yönetim uygulamalarında ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara da yer verilmektedir.
Şirketimiz 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bulunan Kurumsal Yönetim butonundan ulaşılabilir. (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1424-coca-cola-icecek-a-s)
Yönetim Kurulumuzda yalnızca bir kadın üye bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulumuza kadın üyelerin sayısının artırılması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.
2020 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
CCI’ın Esas Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCI Yönetim Kurulu’nun, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1 üyesi B grubu pay sahiplerince atanan, 4 üyesinin de bağımsız olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık entegre faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir.
Uğur Bayar
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kamil Ömer Bozer
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Dr. R. Yılmaz Argüden
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Çiçek Uşaklıgil Özgüneş
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
M. Hurşit Zorlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Coca-Cola İçecek A.Ş. Pay Sahipleri
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Kamu Aydınlanma ve Şeffaflık
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Menfaat Sahipleri
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu - I
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu Üyeleri
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu - II
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu Üyeleri
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu - III
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu Komiteleri - II
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirket, Genel Kurul’da seçilmiş 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. CCI’ın Yönetim Kurulu, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1’i B Grubu pay sahiplerince atanan ve 4’ü bağımsız toplam 12 üyeden oluşmaktadır.
Şirketin Yönetim Kurulu aşağıda isimleri verilen üyelerden oluşmaktadır:
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu üyeleri 20 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 1 yıl müddetle ve 2020 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken Yönetim Kurulu yapılandırmalarına ilişkin olarak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için gösterilen ve İzzet Karaca, Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar ve Tayfun Bayazıt’tan oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 3 Şubat 2020 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına 4 Şubat 2020 tarihinde sunmuştur.
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve Tebliğ’de yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi’ne vermişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları ve Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde özgeçmişleri hem 2020 yılı entegre faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur.Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamakla birlikte Şirket Etik Kodu’nda açıkça belirtildiği üzere; başka bir kâr amaçlı işletmenin yönetim kurulunda yönetici ya da üye olarak görev almak için Yönetim Kurulu Başkanı’nın önceden yazılı onayının alınması ve bu onayların her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen kişiler tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiştir.2020 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kadın üye hâlihazırda yalnızca Sn. Galya Frayman Molinas olup, önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu’nda bu oranın Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.9. maddesine belirtilen %25’ten az olmamak kaydıyla kadın üyelerin sayısının artırılması, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, Esas Sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 367, 371 ve ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanan Coca-Cola İçecek A.Ş. Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme Hakkında İç Yönerge’de belirtilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek Kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır. Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek suretiyle gündeme başka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Mali İşler Direktörüne iletilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir. Yönetim Kurulu toplantılarının tarihleri yılın başında saptanır ve üyelere bu toplantıların tarihleri bildirilir.
Yönetim Kurulu genel olarak yılda beş kez olağan toplantı yapmaktadır, ancak bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri olağanüstü durumların ortaya çıkması üzerine ve gündemdeki önemli konularla ilgili olarak karar almak üzere de toplanabilir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az on beş (15) gün önce diğer bütün kurul üyelerine ihbarda bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Bu toplantılara ilişkin davetiyelerin faks ile gönderilmesi, arkasından davetiyenin aslı, yazılı alındı makbuzu karşılığında kurye ile ya da taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Kurul üyeleri davetiye alma haklarından yazılı olarak feragat edebilirler. Kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Kurulun karar nisabının sağlandığı bir olağan toplantıda karar verebileceği Türkiye içindeki veya dışındaki başka bir yerde düzenlenir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 sayılı Maddesine uygun olarak bir toplantı yapmaksızın karar alabilir. Şirketin Esas Sözleşmesinde belirtilmiş olan toplantı ve karar nisabı bu kararlar için de geçerli olacaktır. 2020 yılında 5 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu sekreterliği pozisyonu Şirketin Hukuk Baş Müşaviri tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün konular toplantı tutanaklarına kaydedilmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet dönemi içinde yapılan beş toplantıya katılım oranı %72 seviyesinde gerçekleşirken, üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üyelerin görüşleri diğer üyelere bildirilir.
Toplantı tutanaklarında yer alan ve ticari sır niteliğinde olan bilgiler kamuya açıklanmaz. Ancak karara bağlanan bütün önemli konular bir özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.Kurul Üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur. Şirketimizin her türlü ilişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir.
2020 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tarif edildiği şekilde önemli kapsamına giren bir işlem bulunmamakla birlikte bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı sigortamız bulunmakta ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirket sermayemizin %25’ini aşmaktadır. Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda belirlenmekte olup şu an için limitin mevcut seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir.
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
CCI Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 21 Temmuz 2004 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Karaca, üyeliğine ise Tayfun Bayazıt tayin edilmişlerdir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
CCI’ın 31 Temmuz 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinden bir “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmasına karar verilmiştir. 29 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanlığına Uğur Bayar, üyeliklerine ise M. Hurşit Zorlu, R. Yılmaz Argüden, Kamil Ömer Bozer ve Çiçek Özgüneş Uşaklıgil atanmıştır. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Bu bağlamda komite, yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu standart ve ilkeler ile bunlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve Yönetim Kurulu’na gerekli tavsiyelerde bulunur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı ve her Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Komite’ye sunduğu rapor Komite tarafından Yönetim Kurulu’na da aktarılmaktadır. 2020 yılında, tarihlerine Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi’nde yer verilen dört adet komite toplantısı yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun  29 Nisan 2020 tarihli kararıyla Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Özgüneş Uşaklıgil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
CCI Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs 2012 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ali Galip Yorgancıoğlu, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy ve Mehmet Cem Kozlu tayin edilmişlerdir.4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca ve 29 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Yine ilkelere uygun olarak Şirket Genel Müdürü komitelerde yer almamaktadır. Hiçbir komite üyesi birden fazla komitede görev almamaktadır. Yönetim kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan Aday Gösterme ve Ücretlendirme komitelerinin görevleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılan Başkan ve üye seçimleri sonrası 29 Nisan 2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile;
Denetim Komitesi Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden İzzet Karaca, üyeliğine ise yine bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Tayfun Bayazıt,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Uğur Bayar, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Mehmet Hurşit Zorlu ve Kamil Ömer Bozer ile Recep Yılmaz Argüden ve Çiçek Özgüneş Uşaklıgil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ali Galip Yorgancıoğlu, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyeleri Talip Altuğ Aksoy ve Mehmet Cem Kozlu’nun getirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda bahsedilen üç komitenin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler de yeni Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak güncellenerek 30 Nisan 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Yönetmelikler Şirketimizin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
2020 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.
2020 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi Yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;
Denetim Komitesi 3 Mart 2020, 13 Mayıs 2020, 28 Eylül 2020 ve 22 Aralık 2020 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
Kurumsal Yönetim Komitesi 3 Mart 2020, 13 Mayıs 2020, 28 Eylül 2020 ve 22 Aralık 2020 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
Riskin Erken Saptanması Komitesi 13 Mayıs 2020 ve 22 Aralık 2020 tarihinde olmak üzere iki kez
toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmuşlardır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde toplam 5 defa Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
Buna göre;
Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan “Denetim Komitesi”, iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini Yönetim Kurulu’na iletmiştir.
Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kurulu’na Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmiştir. Komite ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını da takip etmektedir.
Kuruluşundan itibaren yıl boyunca Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, şirketin risk yönetim sistemlerini de Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği’ne uygun olarak gözden geçirmiştir.
Menfaat Sahiplerine İlişkin Bilgiler
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Coca‑Cola İletişim Hattı (0800 261 19 20) tüm tüketicilere açıktır. Tüketiciler, müşteriler ve pay sahipleri www.cci.com.tr adresindeki internet sitemizde yer alan haberleşme formlarını kullanarak da bize ulaşabilmektedirler.
Distribütörlerle ve diğer müşterilerle bilgi alışverişi, düzenli aralıklarla yapılan bayi toplantılarının yanı sıra çeşitli bölgelerde sorumlu personelin düzenlediği saha toplantılarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca müşteriler ve tedarikçiler, görüşlerini, Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle iletmektedirler.
Gerek satın alınan malzemelerin ve hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla, gerekse sektördeki diğer gelişmelerle ve ortaklaşa yürütülen projeler çerçevesinde yapılan pilot faaliyetlerle ilgili olarak tedarikçilerle toplantılar yapılmaktadır.
Müşterilerimizle aramızda kurmuş olduğumuz geniş bilgilendirme ağı sayesinde, gerçek zamanlı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. İnternetteki e-satış sistemi aracılığıyla uygulamaya konulan değişiklikler müşterilerimize derhal bildirilmekte, gerekli olduğu durumlarda eğitim verilmekte ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır.
Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. Diğer yandan, Kurumsal Yönetim Komitesi kendi tüzüğü uyarınca yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığını gözetmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi ise ayrıca Şirketin iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğini, suistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığını, suistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğini de gözden geçirir.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Faaliyetlerimiz nedeniyle etkilediğimiz ya da faaliyetlerimizi etkileyen kişi, grup ya da kuruluşların tümü paydaşlarımızdır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda aşağıda belirtilen diyalog platformlarıyla iletişim kurulmakta ve karar alma süreçlerinde bu görüşler dikkate alınmaktadır.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
CCI’da, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonu, Risklerin Erken Saptanması Komitesi’ne doğrudan rapor etmektedir.CCI Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketimizin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi, CCI’ın iş stratejilerini belirlemek amacıyla oluşturulan, şirketin tüm
çalışanları tarafından etkilenen ve şirket uygulamalarının tamamını kapsayan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonunun koordinasyonu ile şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskler yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve öncelikli olarak takip edilmesi gereken riskler belirlenmektedir. Öncelikli riskler ve bu riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planları Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Riskleri Erken Teşhis Komitesi ile paylaşmaktadır. Stratejik iş planları ile entegre olan bu sürecin yönetimi ve sürekliliği Kurumsal Risk Yönetimi yazılımı ile desteklenmektedir.
Risklerimizi yönetmek amacıyla kullanılan birtakım metotlar aşağıdaki gibidir:
Risklerin takibi ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve risk göstergeleri erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan ve anlık olarak üretilen tüm verilerin yer aldığı SAP sistemi, temel performans ve temel risk göstergelerinin takibinin sağlandığı etkin bir teknolojik karar destek sistemidir. Buna ilaveten, kurum risklerinin tanımlandığı ve değerlendirildiği ERM (Enterprise Risk Management) sistemi de risklerin etkin bir şekilde takip edilmesini sağlamaktadır.
Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, riskin erken saptanması ve iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.
Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi ile desteklenmektedir.
Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için, siber güvenlik uyarı ve koruma sistemleriyle birlikte yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.
Küresel Atıksız Dünya stratejimiz doğrultusunda, ambalajlarımızla ilgili riskleri belirlemek, sürdürülebilir ve yenilikçi ambalaj ve atık çözümleri uygulamak ve atık toplama ile geri dönüşüm konusunda yerel yetkililerle koordinasyon sağlamak için çalışılmaktadır. İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket Yönetimi’ne raporlamaktadır:
Operasyonların etkinliği ve verimliliği
Şirket varlıklarının korunması
Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması
Şirketin Statejik Hedefleri
Şirketin vizyonuna ve misyonuna paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri, yıllık Stratejik Faaliyet Planları kapsamında belirlenmektedir. Bu hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansıyla ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.
Şirketin Statejik Hedefleri
20 Nisan 2020 tarihli CCI Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01.04.2020 - 31.03.2021 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net 146.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilen başka bir ücret veya hak mevcut değildir. Yönetim Kurulu üyelerinin hak kazandığı ücretler ve menfaatler, gösterdikleri performanslara göre belirlenmemektedir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Yönetici Sorumluluk Sigortasına sahiptirler.

CCI, herhangi bir Kurul Üyesine borç veya kredi vermemiştir ya da bir üçüncü şahıs aracılığıyla kişisel borç verdiği bir kişi ve üçüncü şahsın menfaatine olmak üzere verdiği, tazminat gibi herhangi bir teminat veya garanti mevcut değildir.
Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar
CCI Kâr Dağıtım Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz her yıl dağıtılabilir kârın en fazla %50’si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir.
Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Yönetim Kurulu, yatırım planları ve işletme gereklerine halel gelmedikçe belirtilen orandan daha yüksek bir oranda kâr dağıtımı yapılmasını Genel Kurul’un onayını almak üzere teklif etmek hakkını haizdir.Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.
CCI Tazminat Politikası
Şirketimizde çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürüklükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14. maddesi ile Coca‑Cola İçecek A.Ş. İnsan Kaynakları Politika hükümleri esas alınmaktadır. Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara ise tazminat politikasını belirlerken ve uygularken Toplu İş Sözleşmesi’nin kıdem ve ihbar tazminatı maddeleri uygulanır.
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı; İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve Şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.
Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında Şirket Yönetmelikleri ve sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.
İhbar Öneli ve Ücreti
İhbar öneli tanınması gereken hallerde; 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine istinaden veya sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.
CCI İnsan Kaynakları Politikası
CCI insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, CCI’ın tercih edilen bir işveren olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:
Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi
Lider kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeteneklerin şirkete kazandırılması ve geliştirilmesi
Yüksek çalışan bağlılığının ve performansın teşvik edilmesi
Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi
CCI olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır.
CCI olarak, Liderlik Davranışlarımızı “Etkile ve İkna Et, İlham Ver, Müşteri ile Birlikte Kazan, Kapsayıcı Ol, Çıtayı Daima Yükselt, Geleceği Düşün” olarak belirledik. Bu davranışlar çerçevesinde işe alım yapmayı ve çalışanlarımızı geliştirmeyi hedeflemekteyiz.Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bu amaçla, tüm insan kaynakları politika ve prosedürleri tüm çalışanlarımıza açık bir platformda yayımlanmakta, şirket içi açık pozisyonlar çalışanlara duyurulmakta, düzenli olarak gerçekleştirilen iç müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığı anketleri ile çalışan görüş ve önerileri düzenli olarak toplanmakta, gelişim alanlarına ilişkin aksiyon planları çalışılıp uygulanmakta, tüm çalışanlarımız e-öğrenme platformuna erişerek gelişim alanlarına göre eğitimleri alabilmekte, açık kapı toplantıları ve insan kaynakları bilgilendirme toplantıları gibi uygulamalarla çalışan ve yönetim ekibi arasındaki iletişim sağlanmaktadır.
Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler