Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası
İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, çevrede meydana gelen önemli değişiklikler ve CCI’ın bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar başta Finansal Performans Değerlendirmesi ve Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar bölümlerinde olmak üzere entegre faaliyet raporunun tümünde ele alınmıştır.
Büyüme odaklı bir şirket olan CCI gerçekleştirdiği yatırımlarda iç verim oranının belirli bir orana eşit ve daha yüksek olması, geri ödenme süresinin yatırıma bağlı olmakla birlikte genellikle belirli bir süre ile sınırlı olması ve yatırımın getirisinin (ROIC) ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden (WACC) yüksek olması gibi ölçütleri dikkate almaktadır.
Bununla birlikte çok geniş bir coğrafyada faaliyetlerine devam eden CCI bünyesinde yapılan tüm fizibilite çalışmalarında makroekonomik ve demografik göstergeler ile Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri de değerlendirilmektedir.
Şirketin Kar Dağıtım, Tazminat ve İnsan Kaynakları ile Risk Yönetimi politikalarının esaslarına Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları
CCI, yatırımlarını finanse etmek amacıyla, yaratılan nakit ve sermayenin yanı sıra Türk ve yabancı bankalardan uzun vadeli döviz kredisi (USD ve EUR) kullanmakta, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan Eurobond ihracı ve tahsisli tahvil ihracıyla uzun vadeli fon temin etmektedir. Ayrıca CCI, European Bank of Development and Restructuring ve International Finance Corporation gibi çok yönlü kalkınma bankaları ile uzun süredir Orta Asya ve Pakistan’da güçlü kredi ilişkisine sahiptir.
Grup riskleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK’nın açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından değerlendirilerek yönetilmekte ve raporlanmaktadır.
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz operasyonel ortam ve belirsizliğin yanı sıra, grup açısından belirlenen öncelikli risklerden bazıları; uluslararası politikalardaki istikrarsızlık ve güvenlik, kur riski, yetenek yönetimi, kurum / marka itibarına yönelik riskler ekonomik dalgalanma, yasal kısıtlamalar ve vergiler, su yönetimi,  sürdürülebilirlik ve ambalajlamanın çevresel etkisi, kanal yapısındaki kayma ve değişen tüketici tercihleri, yetenek yönetimi ve geliştirme, siber güvenlik, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel riskler, değişen tüketici tercihleri ekonomik durgunluk, hukuk ve düzen ve endüstriyel ilişkilerdir. Yasal değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin Grup performansına önemli bir etkisinin olması beklenmemekte ve Grup’un varlığını veya devamını tehlikeye düşürecek nitelikte bir hukuki ihtilafı bulunmamaktadır.
Finansal riskler
Grup’un temel finansal araçları banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup’un işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Grup’un doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. Grup’un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
(a) Sermaye yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir. Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır. Grup sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
(b) Faiz oranı riski
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmaya çalışarak ya da piyasa koşullarına göre gerekli gördüğü durumlarda portföyündeki sabit/değişken faiz ağırlığını değiştirerek bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.
(c) Yabancı para riski
Grup’un, yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması, borçlanması, banka kredisi kullanması ve vadeli / vadesiz mevduat bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Grup yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaya çalışarak ve türev işlemler kullanarak yabancı para riskini yönetmektedir. Varlık ve borç yönetiminde stratejik yabancı para ağırlığı, piyasa dinamiklerine göre taktiksel değişiklikler gösterebilmektedir.
(e) Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskine denir. Grup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini kısa ve uzun vadeli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.
(d) Kredi riski
Kredi riski karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal amaca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup’un önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup’un maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır. Grup’un çeşitli saygın finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Grup yönetiminin müşterilere uygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Grup, bayileri dışındaki müşterilerine uygulanan kredi tutarını artırmak için genellikle teminata ihtiyaç duymaktadır.
(f) Emtia fiyat riski
Grup, şeker, alüminyum, resin gibi belirli emtianın fiyat değişikliklerinden etkilenebilmektedir. Şirket’in operasyonel faaliyetleri daimi bir biçimde bu emtianın alımını gerektirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu emtianın fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejileri uygulanmaktadır. Şirket, ülke operasyonlarındaki ilgili kanun ve mevzuatlara bağlı olarak, emtia fiyat riskinden korunmak adına 12-24 aylık tahmini kutu, şeker ve resin alımlarına göre doğrudan tedarikçiler ya da finansal kurumlar ile türev işlemleri yapmaktadır.
smiling-people
Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri The Coca‑Cola Company (TCCC) tarafından yürütülmekte olup CCI, TCCC’nin bilgi ve uzmanlığından yararlanmaktadır.
Dönem içinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri
Dönem içinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
Dönem içinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar
Yıllık üretim kapasitesi hesaplamaları TCCC tarafından tüm şişeleyicilerde standart olarak belirlenen formül üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda fabrikalardaki yüksek sezon kapasite kullanım oranları (KKO) dikkate alınır. Fabrikalardaki hatların saatlik hızları ve fabrikalara düşen üretimdeki paket dağılımı göz önüne alındığında maksimum üretebileceği ünite kasa değeri bulunur. Her yıl, satış miktarı ve paket dağılımı değişeceğinden hat sayıları aynı olsa dahi, elde edilen yıllık kapasite miktarı değişkenlik gösterebilir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Şirket, yatırımlarının finansmanı için uzun vadeli kredilerin yanı sıra işletme sermayesini fonlamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmaktadır. Finansman yapısının en sağlıklı şekilde oluşmasını sağlamak amacıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, borç vadelerini kullanım amacına en uygun şekilde planlamak, kur riskini azaltmak amacıyla para birimlerinde çeşitlendirmeye gitmek, finansman kurumları ile sürekli iletişim halinde kalarak piyasaları en etkin şekilde takip etmek CCI’ın öncelikleridir.
Toplu İş Sözleşmesi Hakkında
Coca‑Cola İçecek ile Tek-Gıda İş Sendikası arasındaki iş sözleşmesi görüşmeleri 9 Eylül 2020‘de ana hatları aşağıda özetlenmiş olan şekilde uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme 01.01.2020-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır.
Varılan anlaşmaya göre;
•  Toplu İş Sözleşmesi’nin birinci yılı için 01.01.2020’den itibaren sendika üyesi çalışanlara yapılacak ücret artışı aylık brüt 995 TL’dir. Sözleşmenin ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE+%3 oranında artış yapılacaktır.
•  Senelik sosyal yardım paketi ilk yıl için %16, ikinci yıl için TÜFE oranında artırılacaktır.
Bağışlar hakkında bilgiler
Şirket Esas Sözleşmemizde belirlendiği üzere, vergi öncesi kârın bir kısmı Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na ve B Grubu payların çoğunluğunun belirleyeceği bir vakfa bağış yapılmak üzere ayrılmaktadır. 1979 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren, hastaneden, sağlık merkezine, çeşitli eğitim kurumu binalarının yapımından onarımına, spor kompleksleri inşasından ilgili alanlarda yaptığı bağışlara kadar 50’den fazla projeyi tamamlamış bir kurumdur.2020 yılı içinde Şirket esas sözleşmesinin 15. Maddesine tanımlanan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na 4.015.000 TL bağış yapılmıştır. Bununla birlikte, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara 2.428.320,61 TL bağış yapılmıştır.
Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi
Operasyonel olarak 10 farklı ülkede faaliyet gösteren CCI’ın merkezi İstanbul’dadır. Faaliyet gösterdiği ülkelerden Suriye hariç tüm ülkelerde toplam 26 üretim tesisi bulunmaktadır. İlgili iştirak tablosu sayfa 74’de verilmektedir.
Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar
CCI bünyesinde faaliyet göstermekte olan İç Denetim Departmanı her yıl periyodik aralıklarla konsolide edilen tüm şirket ve birimleri denetlemektedir. Departmanın iş planı Denetim Komitesi tarafından yıllık olarak onaylanmakta ve yıl içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak revize edilmektedir. CCI’ın konsolidasyona tabi tüm şirketlerinde iç denetim Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün yayımlamış olduğu standartlara göre gerçekleştirilmektedir.
Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi:
Dönem içerisinde çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir. Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alımlarında SPK mevzuatı dahil tüm mevzuat hükümlerine uyulmakta ve bu doğrultuda hazırlanan iç prosedürler ve raporlama mekanizmaları kullanılarak bu kurumların seçiminden başlayarak çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun gerçekleşmemesi için azami özen gösterilmektedir.
smiling-people
Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü
Coca‑Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirketler Topluluğu ile ilgili Bağlılık Raporu’nda yapılan açıklamalar ve tespitlere göre Coca‑Cola İçecek A.Ş.’nin hakim şirket ile ve hakim şirketin bağlı şirketleri ile hâkim şirketin yönlendirmesi sayesinde veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlem mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı,
2020 yılı içinde hakim şirket ve hakim şirketin bağlı şirketleri ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Coca‑Cola İçecek A.Ş.’nin hakim şirket ve hakim şirketin bağlı şirketleri lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer
Şirket’in dönem içinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirket hesap dönemi içerisinde hiçbir özel denetimden geçmemiş olup tabi olduğu düzenlemelerin gerektirdiği ölçüde birtakım kamu denetimlerinden geçmiştir.

31 Aralık 2020 itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan önemli bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde hazırlanan Türk Ticaret Kanunu’nun 199. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde bir rapor istenmemiştir.

Genel kurulda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirket’in mali durumu güçlü olup sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması söz konusu değildir.

2020 yılı içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
Ortaklık ve İştirak Tablosu