Please copy and visit
"https://integrated.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Çevresel
Ayak İzi

CCI olarak çevresel etkilerimizin yönetimi, faaliyetlerimizin sürekliliği için önemli bir rol teşkil etmektedir. Artan nüfus talebi ve sınırlı doğal kaynakların beraberinde getirdiği endişeleri gidermek adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu doğrultuda, doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimizi minimize etmeyi amaçlıyor, faaliyetlerimizi etkili ve verimli bir şekilde sürdürüyoruz. Çevresel uygulamalarımızı öncelikli konularımız arasında yer alan “enerji yönetimi ve iklim krizi“, “su” ve “sürdürülebilir ambalaj” konuları odağında hayata geçiriyoruz.
Yönetim
CCI’ın sürdürülebilirlik yönetimi, çevreyle ilgili kapsamlı temel endişeleri desteklemek ve yönetmek için yapılandırılmıştır. CCI Grubu Tedarik Zinciri Direktörü, çevre yönetimi konusunda nihai sorumluluğa sahiptir ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi titizlikle denetlemektedir.
Çevre Politikamız
Uyum‍
Yerel yasal gerekliliklere, uluslararası standartlara ve TCCC KORE gerekliliklerine uymaktayız. Daimi hedefimiz, çevreyle ilgili yasal sınırlara ve TCCC’nin standartlarına %100 uyum sağlamaktır. 2020 yılında, çevre mevzuatına ve TCCC standartlarına tam olarak uyduk ve sonucunda herhangi bir ceza almadık.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Eğitimler‍
Performansımızı artırmak ve çevresel farkındalık yaratmak için 2020 yılında Türkiye, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki çalışanlarımıza 4.566 insan-saat çevre eğitimi verdik.
Yönetim Sistemleri
2018 yılında WUR (Su Kullanım Oranı) ve EUR (Enerji Kullanım Oranı) değerlerimizi düşürme potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak için bir komite oluşturduk. Bu komite, fabrikalar arasında mevcut durum değerlendirmesi ve boşluk analizinin ardından bir eylem planı gerçekleştirdi. Bu yöntem ile CCI, performansını her üç ayda bir gözden geçirip değerlendirmektedir.
Çevre Yönetim Performansımızda Öne Çıkanlar
Daha az kaynak kullanarak büyümek temel hedefimizdir. Ekonomik olarak büyürken, çevresel ayak izinin azaltılması (hammadde tüketiminin ve enerji kullanımının azaltılması, atık oluşumunun azaltılması) ayrıklaştırma olarak bilinmektedir. CCI, ekonomik büyümeyi doğal kaynak tüketiminden başarıyla ayrıklaştırmaktadır. Operasyonel olarak büyüyen CCI’ın atık oluşum ve enerji kullanım yoğunluğunun yıllar içerisinde düşmesi, ayrıklaştırmanın başarıyla yürütüldüğünün ispatıdır.2020 yılında, CCI operasyonel mükemmellik (OE) projeleri ile, 330 Milyon MJ enerji, 45 bin ton CO2e emisyonu ve 104 bin m3 su tasarrufu sağladık. İzmir Fabrikamızın aydınlatma ve post mix hattının enerji ihtiyacını %100 temiz enerji kaynaklarından karşıladık.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Dijital İkiz Ürünü - Sanitizasyon Proses İkizi
Fabrikalarda üretim sırasında standart kalite prosedürleri gereği hat sistem bileşenlerinin sanitizasyonu gerekmektedir. Sanitizasyon sürecinin zamanı ve performansı; planlanan üretim zamanlarının uzamasına, hat kullanım oranlarının düşmesine, süreç sırasında çevresel etkileri olan kaynakların gereksiz kullanımına yol açabilmektedir. Sanitizasyon proseslerimizde problemlerin ve performansın bütünsel izlenebilirliğini ve analizini sağlayan uygulamalar bulunmamakta ve kayıplar, iyileştirme fırsatları, aksiyonlar belirlememizde yeterli öngörüler sağlanamamaktadır.
Bu nedenle mevcut durumda tespit edilen problemlere dijital çözümler üretebilmek amacıyla 27 Ekim 2020 tarihinde Dijital İkiz Projesini başlattık. Çalışma kapsamında her proses için verilerin direkt ilgili makinelerden alınarak, gerçek proses durumunun tüm CIP sistemi, proses sistem bileşenleri, proses adımları ve parametreleri bazında izlenebilirliği ve analiz edilebilmesini sağladık. Bu sayede proses performans problemlerinin, üretim, zaman veya çevresel kaynak kayıplarının tespit edilerek iyileştirme fırsatlarının belirlenebilmesi ve iyileştirme aksiyonları alınarak kayıpların kazanımı sağlanmıştır.
Yaratılan Faydalar
Üretim hattı kullanımında artış ve kesinti süresinin azalması
Enerji kullanımının azalması
Su kullanımının azalması
Malzeme (kimyasallar) kullanımının azalması (Kostik %2, Asit %1,5)
CIP işlem süresinin azalması
6 haftalık sürede, 1440 L daha az kostik ve 960 L daha az asit çözeltisi kullanılmış olup; 1.236 kWh elektrik ve 560 m3 su tasarrufu sağlanmıştır.  Çalışma şirketimizin yanı sıra çevre, çalışanlar ve tüketiciler için de değer yaratmıştır.  Uçta işleme ile gerçek zamanlı alarm, makine öğrenmesi ile koruyucu bakım gibi yetkinlik eklemeleri ile değer yaratma artarak devam edecektir.
Ayrıca 2020 yılında Şehirlerarası Nakliye Planlama Optimizasyon Projesini gerçekleştirdik. Bu proje ile nakliye maliyetinin, enerji tüketiminin ve karbon ayak izinin azalmasını sağladık. Proje ile ilgili ayrıntılara Müşterilerimiz için Değer Yaratmak bölümünden ulaşabilirsiniz.
Enerji Yönetimi ve İklim Krizi ile Mücadele
Enerji verimliliği ve iklimin korunması, çevresel ayak izimizi azaltma yolunda temel odak noktamızdır.
Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
İnsanlık ve ekosistemler açısından iklim krizi, tüm dünyada en büyük tehditler arasında yer almaktadır. CCI olarak bu krizin işletmemiz, tedarik zincirimiz ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için doğrudan ve dolaylı sonuçlarının olabileceğinin farkındayız. Bu farkındalığın bir sonucu olarak, küresel iş toplumuna katılarak iklim riskleri ile mücadele etmek adına gerekli olan tüm değişiklikleri uyguluyoruz.
Enerji verimliliği ve iklimin korunması stratejimizin odak alanları şunlardır:
1. Üretim faaliyetlerimizde, üretim ve satış ofislerimizde enerji verimliliği programları uygulayarak enerji kullanımını ve GHG emisyonlarını azaltmak;
2. Etkili filo ve yakıt yönetimi ve optimizasyon uygulamaları ile lojistik tabanlı doğrudan emisyonları azaltmak;
3. İklim dostu soğutma programlarına odaklanarak dolaylı emisyonları azaltmak;
4. Distribütörlerimiz, satıcılarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızla iş birliği yaparak iklim koruma konusunda farkındalığını artırmak;
5. Faaliyetlerimizin karbon ayak izini tutarlı bir şekilde hesaplamak, doğrulatmak ve raporlamak;
6. İlgili platformlarda paydaşlarımızla etkileşim kurarak iklim krizi farkındalığını artırmak;
7. Bir yaşam döngüsü yaklaşımı doğrultusunda ürünlerimizin karbon ayak izini hesaplamak;
8. Temiz ve yenilenebilir enerji araştırması yapmak ve mümkün mertebe bu doğrultuda yatırımlar yapmak;
9. Sürdürülebilir kaynaklar tedarik etmek için fırsatları araştırmak ve bir fizibilite çalışması gerçekleştirmek.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Karbon Ayak İzini Azaltmaya Yönelik Uygulamalar
Sürdürülebilir veya Sorumlu Satın Alma
CCI olarak, satın alımlarımızda mümkün olduğunca çevre dostu alternatifleri tercih ediyor ve kullandığımız tüm ekipmanları daha az enerji tüketimi sağlayan cihazlar arasından seçiyoruz. 2020 yılında; karbondioksit salımımızı minimize etmek amacıyla, LPG’li forkliftleri elektrikli forkliftlerle değiştirdik ve bu doğrultuda karbondioksit salımımızı %68 oranında azaltarak 640 ton karbondioksitin atmosfere karışmasını önledik. Şirket arabalarını, %38 daha az yakıt tüketen hibrit arabalarla değiştirdik.
Sunucu Sistemleri
CCI olarak servis aldığımız bulut sistemlerinin tamamında yeşil elektrik kullanıyoruz.Daha az enerji tüketimi sağlamak ve bu doğrultuda karbondioksit salımımızı minimize etmek amacıyla; CCI sistem odalarında, 331 adet sunucuyu sanallaştırdık. Buna bağlı olarak yılda 98 milyon kWh elektrik tüketimi ve dolayısıyla yaklaşık 46.000 ton karbondioksit salımının önüne geçmiş olduk.
Biyometrik İmza Uygulaması
Dijital Teknolojiler ve Hukuk departmanlarının ortak çalışmalarıyla biyometrik imza uygulamasına geçen ilk hızlı tüketim malları şirketi olduk. Bugüne kadar 100’den fazla doküman, 500’e yakın biyometrik imza ile imzalandı. Onay süreçlerinde kullanılmaya başlanan anlık ve kağıtsız bu imza, yasal hale gelene kadar sadece iç süreçlerde kullanılacaktır. Ekiplerin gelecek planlarında; tüm imzaların otomatik olarak aynı platformda toplanması, hem biyometrik imzaya hem de e-imzaya tam olarak geçilmesi bulunmaktadır.Kişinin yazma açısı, kalem kullanma basıncı, hız ve ivmesini kaydederek %100 güvenli bir süreç olarak çalışan bu imza ile; hızla değişen dijital dünyaya uyum sağlamayı, üretkenliği, maliyet verimliliğini, zamandan tasarruf etmeyi ve faaliyetlerimizi çevreye duyarlı şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz.
Taşıma ve Dağıtım Uygulamaları
Tedarikçilerimizden fabrikalarımıza, fabrikalarımızdan müşterilerimize ve distribütörlerimize milyonlarca ürün taşıyoruz. Ticari performansımız, transit araç sayısını ve kat edilen kilometreyi optimize eden ve emisyonları minimize etmeyi amaçlayan etkin bir lojistik ağına dayanır.  Lojistik, Türkiye’deki değer zincirimizin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %9,2’sini oluşturduğundan, dağıtımın optimizasyonu ticari performansımız açısından kritik önem taşımaktadır. Araç seçimi yaparken daha az yakıt tüketen ve daha az karbon salımı yapan araçlar seçiyoruz. 2013 yılından beri “Rota Optimizasyon Projemiz” ve 2016 yılından beri “Road Net” platformumuz kapsamında yılda yaklaşık 1.400 tonluk GHG emisyonunun önüne geçerken yakıt tasarrufu sağlıyoruz.
Soğutma Uygulamaları
İnovatif çözümlerimizin bir sonucu olarak hayata geçirdiğimiz soğutma uygulamalarımız, tüketicilerimizin ürünlerimizden aldığı keyfi büyük ölçüde artırıyor. Bir yandan müşterilerimizi memnun etmek adına yeni uygulamalar hayata geçirirken; diğer yandan çevresel ayak izimizi azaltma sorumluluğumuzun bilinciyle bu adımları atmamız gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda, mevcut ekipmanları sürekli enerji verimliliği teknolojisiyle yükseltiyor ve iklim dostu soğutma teknolojileri çıkarmak ve geliştirmek için tedarikçilerimizle çalışmalar sürdürüyoruz. Bu raporlama dönemi süresince, yaklaşık 51 bin eski soğutma ekipmanı toplayarak elden çıkardık. 2010-2020 yılları arasında EMD ve HFC içermeyen soğuk içecek ekipmanı satın alarak 1,75 milyon ton CO2 emisyonunu önleme hedefimizi geçerek 2 milyon ton CO2 emisyonunu önlemiş olduk.
HFC  içermeyen Soğuk İçecek Ekipmanı
Dijital Teknolojiler ve Hukuk departmanlarının ortak çalışmalarıyla biyometrik imza uygulamasına geçen ilk hızlı tüketim malları şirketi olduk. Bugüne kadar 100’den fazla doküman, 500’e yakın biyometrik imza ile imzalandı. Onay süreçlerinde kullanılmaya başlanan anlık ve kağıtsız bu imza, yasal hale gelene kadar sadece iç süreçlerde kullanılacaktır. Ekiplerin gelecek planlarında; tüm imzaların otomatik olarak aynı platformda toplanması, hem biyometrik imzaya hem de e-imzaya tam olarak geçilmesi bulunmaktadır.Kişinin yazma açısı, kalem kullanma basıncı, hız ve ivmesini kaydederek %100 güvenli bir süreç olarak çalışan bu imza ile; hızla değişen dijital dünyaya uyum sağlamayı, üretkenliği, maliyet verimliliğini, zamandan tasarruf etmeyi ve faaliyetlerimizi çevreye duyarlı şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz.
Enerji Yönetim Cihazına (EMD) Sahip Soğuk İçecek Ekipmanı
2009 yılından beri geçerli olan Enerji Yönetim Cihazı (EMD), soğuk içecek ekipmanımızın çevresel ayak izini ayarlamamızı sağlayan bir diğer araçtır. EMD’li soğuk içecek ekipmanı kullanarak, enerji tüketimimizi %42’ye kadar azaltabiliyoruz. Bu nedenle inisiyatif kapsamında yeni soğuk içecek ekipmanlarını (250 litreden yüksek kapasitede) EMD’li satın alımı tercih ettik.Faaliyet gösterdiğimiz yedi ülkede iklim dostu faaliyetlerimizle, 2009 yılından bu yana 2 milyon ton CO2 emisyonunu önledik, bu 170 milyon ağacın atmosferden uzaklaştırdığı CO2 emisyonuna eşdeğer miktardadır.**Faaliyetlerimiz kapsamında, Enerji Yönetim Cihazı (EMD) bulunan toplam soğuk içecek ekipman oranı 2020 yılında %48’den %54‘e yükseldi.
LED Işıklı Soğuk İçecek Ekipmanları
CCI Türkiye Operasyonu olarak, enerji tüketimimizi minimize etmek adına çaba gösteriyor, 2012 yılından beri LED ışıklı soğuk içecek ekipmanları satın alıyoruz. Yeni satın alımlarımızın bir sonucu olarak; LED ışıklı soğuk içecek ekipmanlarımızın 2012’de %8 olan genel oranı,  2020’de %67,1’e yükselmiştir. Stratejimiz doğrultusunda, bu oranı artırmaya ve enerji tüketimimizi minimize etmeye devam edeceğiz.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
* Hesaplama, ortalama olgun (15 yaş üstü) bir ağacın yılda 12 kg CO2 uzaklaştırdığı varsayımına göre yapılmıştır.
TCCC ve CCI’ın Enerji ve İklim Farkındalığı Programları
El Ele Çevre Yönetim Programı
2018 yılında çalışmalara başlanan ve 2020 yılında üretim operasyonlarında uygulamaya geçirilen El Ele Çevre Programı kapsamında, kültür stratejimize daha fazla çevre ve sürdürülebilirlik bakış açısını kazandırmak, “davranış odaklı bir çevre programı” oluşturmak, operasyonlarımızda çevre ile ilgili davranışlarımızı geliştirmek, değer yaratma stratejimize uyumlu olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda çevresel ayak izimizi yönetmek ve etkilerini azaltmak için çalışmalar yapıyoruz. CCI olarak, programda uygulanan modelle TCCC kültür olgunluk değerlendirmesinde LEADER (sınıfının en iyisi) olmayı hedefliyoruz.
Elinizdeki İçecekte Bulunan CO2 Emisyonlarını 2020 Yılına Kadar 25% Azaltmak
TCCS, 2013 yılında “Elinizdeki İçecekte Bulunan CO2 Emisyonlarını 2020 Yılına Kadar %25 Azaltmak” adlı küresel bir çalışma başlatmış ve tüm değer zincirinde karbon emisyon yoğunluğunun azaltılmasını hedeflemiştir. 2020 yılı itibariyle bu hedefe küresel çapta ulaşılmıştır. The Coca-Cola Company, 2030 yılı itibariyle, değer zinciri genelinde mutlak karbon emisyonlarını 2015 yılına kıyasla %25 azaltacağını taahhüt etmiştir. Bu hedef, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nce de onaylanmıştır. CCI olarak, kendi faaliyet coğrafyamız ve dinamiklerimize uygun yol haritasını belirlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İklim Değişikliği Konferansında CCI
2020 Aralık ayında ÇEVKO tarafından “Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi” Konferansı gerçekleşmiştir. CCI Grup Kurumsal İlişkiler Müdürü, CCI’ın sürdürülebilirlik stratejisi ve iklim değişikliği ile ilgili öncü uygulamalarını kamu sektöründen, özel sektörden ve akademik çevrelerden katılımcılara aktarmıştır.
Kapsam ve Bölgeye Göre Emisyonlar
CCI olarak, faaliyet gösterdiğimiz her ülke için toplam emisyonla birlikte, üretilen ürün litresi başına gram CO2 miktarını temsil eden GHG emisyonları oranımızı da izliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde mutlak CO2 emisyonumuz 1,03 kilo tondan 1,27 kilo tona yükseldi. Bu artış, raporlama kapsamına Türkmenistan ve Irak’ın dahil olmasından kaynaklanmaktadır. Mutlak emisyonlarımız %2,8 artarken, gelirimiz ise %15,3 yükseldi.

Baca gazı emisyonlarıyla ilgili bilgi için lütfen bkz. 6. Bölüm-BIST için Ek Açıklamalar.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Türkiye Operasyonu’ndan Kaynaklanan Emisyonlar
Bu yıl CCI Türkiye Operasyonu’nda, sabit yakma emisyonları artmasına rağmen; filo ve kaçak emisyonları önemli ölçüde azalmış ve bu sayede toplam Kapsam 1 emisyonumuz %9 düşüşle 41.569 ton CO2e’ye gerilemiştir. Kapsam 2 emisyonumuz, %12 artışla 76.888 ton CO2e olmuştur. Kapsam 3 emisyonları dahilindeki, çalışan ulaşımı ve iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonlar azalmış
olsa da, soğuk içecek ekipmanlarında ve değer zincirinde aşağı yönlü taşıma kaynaklı emisyonlarda artış görülmüştür. Ayrıca Kapsam 3 emisyonun hesaplanmasında kullanılan Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı emisyon katsayısı 2019 yılında referans alınan TCCC katsayısına göre önemli ölçüde artış göstermiş, bu sebeple Kapsam 3 emisyonları beklenenin üstünde olmuştur.
Mutlak emisyonları azaltmanın yanı sıra, emisyon tasarruflarını artırmak için operasyonlarımızı optimize ettik. Değer zincirinin tamamında gerçekleştirilen iyi uygulamalar sonucunda 2020 yılında 400 bin ton CO2 emisyonunu önledik, bu da yılda yaklaşık 33 milyon ağacın atmosferden uzaklaştırdığı CO2 miktarına eşittir.
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Sürdürülebilir Ambalaj
Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Sürdürülebilir Ambalaj
Mutlak emisyonları azaltmanın yanı sıra, emisyon tasarruflarını artırmak için operasyonlarımızı optimize ettik. Değer zincirinin tamamında gerçekleştirilen iyi uygulamalar sonucunda 2020 yılında 400 bin ton CO2 emisyonunu önledik, bu da yılda yaklaşık 33 milyon ağacın atmosferden uzaklaştırdığı CO2 miktarına eşittir.
Sürdürülebilir Ambalaj Stratejimiz: Tasarla, Topla, Ortak Ol!
Ambalajların okyanuslarımıza ve kanallarımıza karışmasının veya yaşadığımız toplumları kirletmesinin önüne geçebilmek adına, CCI olarak ambalaj stratejimizi TCCC’nin yeni çevre programı olan “Atıksız Bir Dünya” programı ile uyumlu hale getirdik. Ambalaj stratejimizin temel unsurlarından biri, ambalaj için daha az kaynak kullanmaktır. Böylece, daha az malzeme kullanarak daha hafif ambalajlar geliştiriyor hem cam hem resin tarafında hafifletme gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, cam şişelerimizi yeniden kullanmaya, piyasaya sürdüğümüz ambalajı geri toplamaya ve ambalajlarımızdaki geri dönüştürülmüş içeriği artırmaya odaklanıyoruz.
Sürdürülebilir ambalaj programımız sayesinde 9 ülkede toplam 411,4 ton resin ve 534 ton cam malzeme tasarrufu sağladık. 2020 yılında PlantBottle kullanım performansı Azerbaycan’da %95,1 ve Pakistan’da %89’dur.
Atıksız Bir Dünya
The Coca-Cola Company, 2018 yılında “Atıksız Bir Dünya” vizyonuyla üç ana ayağı Tasarım, Toplama ve Ortaklık olan, cesur ve iddialı bir çevre programı başlatmıştır. Projenin hedefleri arasında:• Ambalajı %100 geri dönüştürülebilir hale getirmeye odaklanmaya devam etmek, • 2030 yılına kadar satılan ambalajların %100’ünü toplamak ve geri dönüştürmek,• Ambalajdaki geri dönüştürülmüş içeriği artırmak yer almaktadır.
Program ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen TCCC web sitesini ziyaret edin
Hafifletme Çalışmaları
Stratejimizde tanımlandığı üzere; ambalaj üretiminde kullandığımız doğal kaynak miktarını azaltmaya yönelik çeşitli uygulamaları, ürünlerimizin güvenliğinden ödün vermeyecek şekilde hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız 2008 yılında Türkiye’de hafifletilmiş PET şişenin boyun uzunluğunu azaltmamız üzerine başladı. 2010 yılından itibaren ise Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan operasyonlarımızda hafifletme programları uygulamaya başladık.
2015 yılında, tüm şişe boyutları için kullanılan resin miktarının haritasını çıkarmak ve fabrikalar arasında en iyi hafifletme uygulamalarını paylaşmak amacıyla faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeleri kapsayan bir kıyaslama çalışması başlattık. Uyguladığımız hafifletme çalışmaları ile; malzemeden tasarruf ediyor, üretim sırasında salınan GHG emisyonlarını azaltıyoruz. Hafif ve kısa boyunlu şişe uygulamalarının yardımıyla; 2020 yılında faaliyet gösterilen dokuz ülkede 411,4 ton resin ve 534 ton cam tasarrufu sağladık.
%8,16
%11,76
%9,52
%15,38
%15,38
Tabloyu görmek için sola kaydırın
%12,7
%4,1
%9,0
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Geri Dönüştürülmüş PET (r-PET)
CCI olarak döngüsel ekonomiye verdiğimiz önemin bir sonucu olarak, yenilenmiş bir bakış açısıyla ambalajın yaşam döngüsünün tamamına odaklıyoruz. Ambalaj üretimimizde geri dönüştürülmüş malzeme miktarını artırabilmek amacıyla sürekli olarak çalışıyoruz.İçecek ambalajında r-PET kullanımıyla ilgili zorunlu düzenlemelere ek olarak, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına dair çalışmalarımızı uzun süredir sürdürüyoruz. 2020 yılında, kimyasal geri dönüşüm yönteminden faydalanarak, toplam
hacmimizin %32’sinde %25 r-PET içeriği kullandık. 2021 yılı için, içerikte r-PET kullanım hedefi %10’dur. Plastik kasalar, etiketler, streç film ve shrink gibi ikincil ambalajlarda r-PET kullanımı, stratejik ortaklarımızla üzerinde çalıştığımız bir başka hedeftir. 2020 yılında, plastik kasalarımızdaki geri dönüştürülmüş malzeme içeriğini %25’e çıkardık. Önümüzdeki yıllarda r-PET içeriğini daha da artırmak için kapsamlı çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz.
Türkiye ve Pakistan’da Depozitolu Cam Şişe Kullanımı
Cam şişelerin sekiz sefere kadar kullanımına olanak sağlayan depozitolu şişe uygulamaları, enerji tüketimini azaltma ve daha az kaynak kullanımını sağlama yolunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan biridir. 2020 yılında Türkiye ve Pakistan’da yeniden doldurulabilir cam şişe uygulamalarıyla 5,6 milyon ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 67.590 ton CO2e önlenmiştir. *
* Hesaplama ortalama olgunlukta (15 yaş ve üzeri) bir ağacın yılda 12 kg CO2’yi atmosferden uzaklaştırdığı varsayımına göre yapılmıştır.
Tüketici Sonrası Ambalaj Atığının Geri Dönüştürülmesi
Her ambalajın ilk değerinin ötesinde bir yaşamı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyor, müşteri ve tüketicilerimizi depozitolu şişe kullanmaya teşvik etmek ve yetkili iş ortaklarımızla iş birliği halinde geri dönüşüm oranlarımızı artırmak için çabalıyoruz.  Entegre yaklaşımı sürdürmek adına kurduğumuz birimler arası Sürdürülebilir Ambalaj Görev Gücünün amacı, CCI’ın uzun vadeli geri dönüşüm stratejisini şekillendirmek ve bir yol haritası belirlemek suretiyle döngüsel ekonomiye ulaşmaktır.
Sürdürülebilir Ambalaj Görev Gücü, atık altyapısının, yasal arka planın ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde “ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesi” ile ilgili paydaş beklentilerinin bir analizini yapmıştır. Türkiye’de çıkarılan yeni düzenlemelere dair bilgiler, Faaliyet Ortamımız başlığında belirtilmiştir.2020 yılında Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca, Türkiye’de piyasaya sürdüğümüz ambalajlarla ilgili genişletilmiş üretici sorumluluğumuzu Geri Kazanım Katılım Payı aracılığıyla yerine getirdik.
Bu konuda faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ilgili mevzuatlara uyum sağlıyor, bunun da ötesine geçerek en etkin ve en verimli şekilde toplama ve geri dönüşüm altyapısının sağlanabilmesini amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda; devlet, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile çalışmalar yaparak pilot projeler yürütüyoruz.Geri dönüşüm için ortak bir vizyon oluşturmak ve duruma göre geri dönüşüm modelleri belirlemek için paydaşları sürece dahil etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de mevcut sistem Genişletilmiş Üretici Sorumluluğuna dayanmaktadır. Yerel geri dönüşüm sistemlerini iyileştirerek ve döngüsel ekonomiyi destekleyen politika değişikliklerine yön vererek, geri dönüşümü herkes için daha kolay ve daha ulaşılabilir hale getirmeye yardımcı olmak için, TCCC, yerel topluluklar, STK’lar, sektördeki emsallerimiz ve tüketiciler ile birlik olmayı sürdüreceğiz.Resmi toplama ve geri dönüşüm ile ambalaj atıklarını ortadan kaldırmak ve bu doğrultuda kitlesel düzeyde farkındalığı artırmak amacıyla Pakistan’da kurulan ilk Plastik İttifak olan CORE’un tüm üyeleri; sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalar aracılığıyla ambalaj ayak izini azaltarak, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmakta ve toplum için değer yaratmak için çabalamaktadır.
Geri Dönüştürülmüş PET (CCI Türkiye’nin Tüketici Sonrası Ambalaj Geri Dönüştürme Performansı r-PET)
Operasyonlarımızda Sıfır Atık Yaklaşımımız
Çevresel ayak izimizi minimize edebilmek için tüm CCI fabrikalarında; güvenli ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilen atık miktarını en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. ISO 14001 çevre yönetim sistemi, CCI’ın çevre politikası, mevzuatlar ve TCCC’nin KORE-EOSH gereklilikleri doğrultusunda, temel stratejimizin odak konuları olan atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kazanılması ile ilgili uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Üretim tesislerimizde, atıklarımızı yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, geri dönüştürülebilir olmayan, tehlikeli, ve atık depolama sahasına gönderilecek atıklar şeklinde sınıflandırarak ayırıyoruz.
Tüm CCI faaliyetlerinde, yeniden kullanılabilecek tüm atıklar yeniden kullanılmakta ve geri dönüştürmeye ve geri kazanılmaya uygun olanlar
lisanslı şirketlere teslim edilmektedir. Geri dönüştürülemeyen veya geri kazanılamayan atıklar ise, özel ve yasal tanımı yapılmış kategorilere göre tasnif edilerek atık depolama tesislerinde depolanmak veya yakılmak üzere lisanslı imha tesislerine veya belediyelere teslim edilir. Tüm atık bertaraf tesisleri, atık yönetim standartlarımız çerçevesinde, tesisin kabul edilebilirliğini doğrulamak ve belgelemek için kullanım öncesinde ve sonrasında periyodik olarak değerlendirilmektedir.
Daha az tüketerek daha fazla üretme yaklaşımımız doğrultusunda, nihai hedefimiz “sıfır atık” üretimdir. 2006 yılından bu yana, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde performansımızı iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli uygulamalar hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Düzenlemesine uyum doğrultusunda, CCI Türkiye’deki tüm fabrikalarımız “Sıfır Atık” tesisleri olarak faaliyet göstermektedir. Merkez Ofisimiz için de uygulama süreci devam etmektedir.

Dijitalleşme süreci ve yazıcılarda varsayılan ayar olarak tüm çıktıların çift taraflı baskılanmasının sağlanması ile birlikte senelik 1,1 milyon sayfa kağıt tasarrufu yapılmıştır. Böylece aynı zamanda, 4.000 ağacın bir yılda uzaklaştırdığına denk karbondioksitin atmosfere karışması önlenmiştir.

Kullandığımız tüm bilgisayar ve bağlı ekipmanları, hayat döngülerini tamamladıktan sonra sertifikalı geri dönüşüm şirketlerine teslim edilmektedir. Toplam atık geri dönüşümü Türkiye’de %98,14, Ürdün’de %95,76, Kazakistan’da %87,90, Azerbaycan’da %99,21, Pakistan’da %97,29, Kırgızistan’da %98,25, Tacikistan’da %89,42, Türkmenistan’da %37,33 ve Irak’ta 94,44 oldu.
2006-2019 Yılları Arasında Toplam Atık Geri Dönüşüm Oranlarındaki İyileştirmeler
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Su Yönetimi
Hedefler ve Başarılar
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Teknolojideki gelişmeyle birlikte, yaşam standartları da gelişmektedir. Ancak bu gelişim, tüketim alışkanlıklarında artışa sebep olacaktır. 2030’a kadar suya %40 talep artışı beklenmektedir. En kritik doğal kaynaklarımızdan olan su, ürünlerimizin temel içeriği ve üretimimizin vazgeçilmez unsurudur. Suyun sürdürülebilir kullanımının işimizin sürdürülebilirliğine etkisinin bilinciyle; yüksek öncelikli odak konularımızdan biri olan su üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indirmek ve su verimliliği çalışmalarını sürdürmek
amacıyla TCCC’nin “kullandığımız her damla suyu yerine koyma” nihai hedefini tamamen destekliyoruz. Tüm tesislerimizde tesislerimizin bulunduğu havzalarda iklim krizinin su kaynaklarına etkisini dikkate alıyoruz. Bu noktadan hareketle, suyun verimli kullanımını sağlamak için, her yıl Operasyonel Mükemmellik Kültürü doğrultusunda su tasarrufu programları geliştiriyor, yatırımlar yapıyor ve uyguluyoruz. 2020 yılında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, yaklaşık 104 bin m3 su tasarrufu sağladık.
Su yönetim stratejimiz aşağıda özetlenmiştir:
Fabrikalarımızdaki toplam su kullanım verimliliğini artırmak;
Fabrikalarımızın bulunduğu bölgelerdeki su tutma havzalarını korumak amacıyla Kaynak Zafiyeti Değerlendirmesi (SVA) ve Kaynak Suyu Koruma (SWP) çalışmaları hayata geçirmek;
Fabrikalarımızdaki atık su deşarjı ve yağmur suyu hasadını yönetmek (atık su arıtmada %100 uyuma ulaşmak);
Yerel olarak faydalı programlar uygulayarak, kullandığımız suyu tekrar doğaya kazandırmak;
Toplumlarımız ve işimiz için riskleri azaltmak için yerel yönetimler, STK'lar ve toplumlarla iş birliği kurarak su sıkıntısına uzun vadeli, etkin çözümler oluşturmak için değerlendirmek, anlamak ve kaynak suyu koruma planları uygulamak;
Su tüketimini azaltmak için yeni teknolojiler araştırmak ve bunlara yatırım yapmak;
Sürdürülebilir kaynaklar tedarik etmek için fırsatları araştırmak ve bir fizibilite çalışması gerçekleştirmek.
Su Yönetimi Performansı
Tabloyu görmek için sola kaydırın
2006 - 2020 Yılları Arasında Su Kullanım Oranlarındaki (WUR’ler) Azalmalar (L/L)
Tabloyu görmek için sola kaydırın
Fabrikada Su Tüketimi ve Su Tüketimini En Aza İndirme
CCI olarak, bir litre ürünün imalatı için kullanılan su miktarını takip ediyoruz. Fabrikalarımız, su tüketimini günlük olarak takip etmek için su haritası oluşturmuştur. Su kullanım oranımızı (WUR) azaltmak amacıyla CCI fabrikaları arasında en iyi uygulamaları analiz ediyor, değerlendiriyor ve yayıyoruz. CCI Türkiye Operasyonu için 2021 yılında bir litre ürün başına 1,48 L/L su kullanım oranına ulaşmayı hedefliyoruz.
En İyi 10 Su Tasarufu Programı
Tüm CCI fabrikaları, üretim tesislerindeki su kullanımını azaltmak ve fabrikalarımızdaki su kullanım oranının sürekli iyileştirilmesini desteklemek için tasarlanan programı 2018 yılında tamamlamıştır.
Kapsam Dahilindeki En İyi Su Tasarrufu Programlarından Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Isparta fabrikasında tatlı su yenileme optimizasyon projesi;
Pakistan’daki Lahor fabrikasında yol yıkama için kullanılacak atık su arıtma artığı;
PET üfleme ve preform enjeksiyon parçalarının soğutma kulesine giren suyu ters ozmoz suyuyla değiştirmek ve son olarak gaz bırakımı miktarını azaltmak.
TCCC’nin Geri Kazandırma Hedefi
TCCS’in “su nötrlük” hedefi şu şekilde tanımlanır:

1. Kullandığımız suyu tüm atık suları işleyerek hizmet ettiğimiz toplumlara iade etmek ve su yaşamını destekleyecek seviyede bir saflıkla çevreye iade etmek.

2. Yerel olarak faydalı su ve sağlık koruma projeleri ile ürün hacmimize denk miktarda suyu yenilemek.TCCS’de, 2015 yılından beri tüm dünyada mamul içeceklerde kullanılan su miktarının tahminen %100’üne eşit miktarda su geri kazanılmıştır. Türkiye için su geri kazanım oranı ise 2020 yılı itibariyle %139’a ulaşmıştır.
Su Geri Kazanım Programları
Su Geri Kazanım Programları

TCCC, su geri kazanım programlarına başladığı 2005 yılından beri güvenli suya erişimden havzaların korunmasına ve üretim amacıyla suyun verimli kullanımı gibi yerel su ihtiyaçlarına yönelik projeleri devreye almak ve desteklemek amacıyla topluluklar, hükümetler ve saygı duyulan üçüncü taraflarla çalışmaktadır.

Bu Su Koruma Programları aşağıdaki hedefler dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Güvenli ve sıhhi suya erişimi iyileştirmek;•  Havzaları korumak;
Üretim amacıyla kullanım için su sağlamak;
Su politikası süreçlerine katılım dahil, su sorunu le ilgili eğitim vermek, farkındalığı artırmakSu yenileme projeleri ile, raporlama kapsamındaki faaliyet gösterdiğimiz ülkeler genelinde, bugüne kadar 12 milyar litrelik su geri kazanılmıştır.Her bir fabrikamız için gerçekleştirilen kaynak suyu zafiyet değerlendirmelerinin (SVA) sonuçları doğrultusunda, topluluk suyu projeleri ile yerel bölgelerde yenileme programlarına 2021 yılında da devam edeceğiz.
Kaynak Suyu Hassasiyet Değerlendirmesi (SVA)
Ürünlerimizde ve üretim süreçlerimizde kullandığımız su, yerel kaynaklardan çekilmektedir. Bu nedenle CCI olarak; su yönetim programımız kapsamında, suyu sorumlu kullanmak, sistemimizde ve hizmet ettiğimiz topluluklarda suyla ilgili riskleri azaltmak amacıyla yerel bir kaynak hassasiyeti değerlendirmesi (SVA) gerçekleştiriyor ve Kaynak Suyu Koruma Planı (SWPP) geliştiriyoruz.SVA’lar, toplumun su kaynaklarındaki hassasiyeti değerlendirmemizi sağlamakla birlikte su kullanımımızın ve atık su tahliyesinin potansiyel etkilerini belirlememize yardımcı olur. Bu değerlendirme, tüm CCI fabrikalarında beş yıllık dönemlerle gerçekleştirilir.
2020 yılı kapsamındaki hedeflerimizden biri SVA çalışmalarını Astana, Çorlu, İzmir, Mersin, Ankara ve Bakü fabrikalarında gerçekleştirmek olarak belirlenmişti. Bu hedef doğrultusunda, Astana, Çorlu, İzmir, Mersin, Ankara ve Bakü fabrikalarına ek olarak Aşkabat’ta da SVA çalışmaları gerçekleştirdik ve belirlenen hedefin üstünde bir performans göstermiş olduk.Saha etütleri, fabrika yetkilileri veya tesis temsilcileriyle ile görüşmeler, yerel ve ulusal otoriteler ve masaüstü çalışmalar gibi süreçleri içeren SVA çalışmaları sırasında; fabrikalarımızın etrafındaki su havzalarının ve alt havzalarının analizi yapılır.
Bu, çalışma bölgelerinin topografik, jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik değerlendirmesi ve bu bölgelerdeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği ile ilgili her türlü riskin tespitini kapsar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tesislerimizin ve çevre topluluklarının ihtiyacını karşılayan su kaynaklarıyla ilgili sosyal, çevresel ve siyasi risklerin bir envanterini dosyalar ve bu çalışmaların sonuçlarını bir SWPP ile değerlendirerek fabrikalarla ilgili tek tek aksiyon alırız.
Atık Su Yönetimi
CCI olarak “Sıfır atık su üretme ve ıslahı” olarak tanımladığımız atık su yönetim yaklaşımımız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde atık su arıtımı ve deşarjını düzenleyen yerel yasalara uyum sağlıyoruz. Aynı zamanda, atık su deşarjında yüksek standartlara sahibiz ve faaliyetlerimiz için atık su kirletici sınırlarını belirleyen TCCC standartlarına uygun hareket ediyoruz. Pek çok durumda, TCCC tarafından belirlenen izin verilen deşarj sınırları, yerel otoritelerin belirlediği sınırların çok daha altındadır.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetimlerine ek olarak, tüm CCI faaliyetleri üçüncü şahıslar tarafından düzenli ve detaylı olarak denetlenmektedir. Atık su kalitesi parametrelerimizi periyodik analizlerle kontrol ediyor ve atık suyu tahliye öncesi işleyerek çevresel etkimizi azalıyoruz. Bununla birlikte ürün litresi başına deşarj edilen atık su miktarını da kontrol ediyoruz ve faaliyetlerimiz sonucu üretilen atık suyu azaltmak için projeler geliştiriyoruz.
Su Tahliyesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetimlerine ek olarak, tüm CCI faaliyetleri üçüncü şahıslar tarafından düzenli ve detaylı olarak denetlenmektedir. Atık su kalitesi parametrelerimizi periyodik analizlerle kontrol ediyor ve atık suyu tahliye öncesi işleyerek çevresel etkimizi azalıyoruz. Bununla birlikte ürün litresi başına deşarj edilen atık su miktarını da kontrol ediyoruz ve faaliyetlerimiz sonucu üretilen atık suyu azaltmak için projeler geliştiriyoruz.
Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Bir Adı
CCI Pakistan, Pakistan Bahçe Bitkileri Kurumu (PHA) ile yolların temizlenmesi ve yeşil alanların sulanması için arıtılmış atık su sağlayan bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı.

Hedefimize ulaşacağımız öngören CCI Pakistan, sürdürülebilir bir geleceğe doğru bir adım olarak Pakistan Bahçe Bitkileri Kurumu Lahore (PHA) ile bir Mutabakat Anlaşması imzaladı. İki taraf arasındaki anlaşmaya göre CCI Pakistan, PHA’ya önümüzdeki 5 yıl boyunca yeşil alanların sulanması ve yolların temizlenmesi için kullanılacak arıtılmış atık su sağlayacak.
CCI Pakistan, uyumlu ve sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak, yenilikçi etkili su kullanımı mekanizmaları uygulayarak ve su kullanım oranını iyileştirerek üzerine düşeni yapmayı hedefliyor. Pakistan’ın şiddetli bir su krizi yaşadığı kritik zamanlarda CCI Pakistan, örnek teşkil eden ve sürdürülebilir inisiyatifler alarak başkalarının da önünü açıyor.
Toplumsal Kalkınma